Project

KvM 2016-2: Plan van Aanpak Bodemvruchtbaarheid Myanmar

In september 2014 heeft EZ een tijdelijke Landbouwraad geplaatst in Myanmar. Deze heeft op basis van het hulp&handel beleid en instrumenten een portfolio ontwikkeld dat bestaat uit het ontwikkelen van een aantal sectoren waar Nederland sterk in is (tuinbouw, aardappel, zaaizaad, pluimvee, en zuivel), in combinatie met het versterken van de enabling environment op punt van pesticide registratie/management (life cycle approach), fytosanitair en (middelbaar) landbouwonderwijs.

In samenspraak met de Directie Internationale Groene Groei wordt nu verkend hoe de bestaande portfolio gecomplimenteerd kan en moet worden met een component die zich richt op Resilient Productive Farming System (in lijn met thema 3 van kamerbrief Nederlandse Inzet voor Wereldwijde Voedselzekerheid). Toevoeging van deze component is nodig. Niet alleen om tot een verantwoorde, duurzame aanpak te komen van de verschillende Myanmar-Nederlandse sector programma's, maar ook in algemene zin een fundamentele bijdrage te leveren aan het meer robuust, duurzaam en climate resilient maken van landbouw/platteland.

Klimaatverandering in Myanmar

Myanmar is het tweede meest getroffen land door klimaatverandering (Global Climate Risk Index  2015) en kampt met teruglopende bodemvruchtbaarheid (combinatie erosie en uitputting organische stof en nutriĆ«nten balans). Met de toevoeging van deze component kan en wil Nederland bijdragen aan de transitie naar een robuuste, klimaatbestendige, productieve, duurzame en rendabele agrarische sector. Betere benutting van de natuurlijke hupbronnen is hierbij sleutelvoorwaarde.

Hierbij moet ook genoemd worden dat door de jarenlange isolatie van Myanmar in combinatie met focus op rice only de agronomische kennisbasis heel dun en op veel punten achterhaald is. Dit leidt o.a. tot onoordeelkundig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, wat ten koste gaat van inkomen van de boerengezinnen en het agro-ecosysteem.

Dit betekent dat getting the basics right voor agronomie voor smallholder farming essentieel is: goed zaaizaad, goed zaaibed/opkweek jonge planten, goede bemesting/bodemvruchtbaarheid en goede ziektebestrijding. Met het pesticide en zaaizaadprogramma levert Nederland al een belangrijke fundamentele bijdrage.

Realisatie van het project

Bovenstaand kan alleen gerealiseerd worden door samenwerking tussen verschillende sectoren (betere benutting van hulpbronnen) en door kundig beheer een aanwending van deze natuurlijke hulpbronnen. In dit project wordt het fundament gelegd voor een dergelijke transitie. Er wordt onderzoek gedaan naar de huidige status van het beheer van natuurlijke hulpbronnen en de belangrijkste spelers (stakeholders) worden in kaart gebracht, inclusief hun belangen en invloed. Het uitgangspunt hierbij is het behoud en verbetering van de bodemvruchtbaarheid door specifieke bemestingsadviezen en integratie van minerale en organische meststoffen.

Publicaties