Project

Kwartiermaken ENP

In de afgelopen jaren is het natuurbeleid gedecentraliseerd. De afspraken over de decentralisatie tussen Rijk en provincies over het natuurbeleid zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord Natuur (2011/2012) en het Natuurpact (2013). Rijk en provincies richten zich volgens deze akkoorden op de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland, het halen van de internationale doelen en het versterken van de betrokkenheid van de samenleving bij de natuur. De afspraken in het Natuurpact vormen hierbij een plus op de ambities uit het eerdere Bestuursakkoord. Deze ambities moeten in 2027 gerealiseerd zijn. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) zal op verzoek van het Rijk en de provincies eens in de drie jaar de afspraken uit het Natuurpact evalueren.

In de afgelopen jaren is het natuurbeleid gedecentraliseerd. De afspraken over de decentralisatie tussen Rijk en provincies over het natuurbeleid zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord Natuur (2011/2012) en het Natuurpact (2013). Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) zal op verzoek van het Rijk en de provincies eens in de drie jaar de afspraken uit het Natuurpact evalueren. Dit project formuleert in samenspraak met Rijk, provincies en het PBL de werkzaamheden voor de 2de evaluatie van het Natuurpact die voorzien is voor 2019.

Publicaties