Project

LUPA

De EU wordt gekarakteriseerd door verschillende en historisch bepaalde beleids en landgebruiksplanning systemen. Deze verschillen hebben een impact op de eigenlijke landgebruiks veranderingen. Naast de reeds bestaande EU beleidsinstrumenten (e.g. CAP or Habitats Directive) die een sterke impact hebben op het Europese grondgebied, heeft de EU een visie ontwikkeld t.a.v. gebiedsontwikkeling (territorial development or cohesion). Het doel hiervan is territorial integration en de potenties van regio’s beter te benutten.

Doelstelling

Het doel van het EU-LUPA project bestaat uit het ontwikkelen van een consistente methode om de landgebruiks dynamiek, veranderingen en patronen binnen EU regio’s en steden te analyseren en te begrijpen. Hiervoor dient data komende uit verschillende bronnen (verschillend in thematiek en schaal) geïntegreerd te worden. Verder worden de belangrijkste ontwikkelingen in verschillende gebieden, regio’s en steden geïdentificeerd, waarbij met name gekeken wordt in hoeverre (met welke zekerheid) je de gevonden landgebruikspatronen kunt toekennen aan het gevoerde beleid.

Producten en beoogde output

Het concept van landgebruiksfuncties zal verder uitgewerkt worden. Het gebruik van de landgebruiksfuncties (o.a. ontwikkeld in SENSOR) en de verandering van functies met de tijd zal verder uitgewerkt worden door integratie van sociale, economische en fysische/milieu aspecten. Daarnaast zal een raamwerk worden ontwikkeld om verschillende schalen en thema’s te integreren, opdat de processen die landgebruiksveranderingen initiëren beter begrepen worden. Het gedrag van regio’s a.g.v. gevoerd beleid Worden inzichtelijk gemaakt.

Wetenschappelijk output zal bestaan uit een artikel en/of presentatie op een congres over de impact van beleid op de landgebruiksdynamiek voor de middenlange termijn. Het belangrijkste onderwerp hierbij is de (on)zekerheid om de geconstateerde landgebruiks veranderingen toe te kennen aan gevoerd beleid.