Project

Leernetwerk kennisdoorstroom Natuurinclusieve Landbouw

Het thema Kennisdoorstroom richt zich op de doorwerking van nieuw ontwikkelde kennis voortkomende uit DLO-onderzoek (en incidenteel mogelijk aangevuld met nieuwe kennis van andere onderzoeksinstituten) middels het onderwijs via de docenten, curriculum en aanbod, richting maatschappij en passend binnen de groene beleidsdoeleinden van het ministerie van EZ. Een krachtige verbinding tussen DLO-onderzoek en groen onderwijs versterkt het realiseren van beleidsdoelstellingen. Het draagt bij aan de actualisatie en het versterken van de kwaliteit van onderwijs dat zorgt voor:   -       burgers/ beroepsactoren in het groene domein die zelfstandig(er) en bewust(er) eigen keuzes kunnen maken en  -       een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het groen onderwijs aantrekkelijker en meer inspirerend voor jongeren.  

De rode draad van het leernetwerk natuurinclusieve landbouw is bewustwording bij (toekomstige agrarische) ondernemers, dat de landbouw samengaat met het beheer van hun grond met meer aandacht voor natuur. Bij natuurinclusieve landbouw zijn de negatieve effecten van de agrarische bedrijfsvoering op de natuur minimaal en de positieve effecten van de natuur op de bedrijfsvoering maximaal. Dit nieuwe perspectief op de relatie tussen economie en natuur biedt, zeker in de landbouw met zijn specifieke relatie tot natuur en omgeving, een andere kijk op bedrijfsvoering. Het laten doorstromen van actuele kennis naar het groene onderwijs kan hier een bijdrage aan leveren. Digitale lesproducten zullen zodanig worden ingericht dat studenten en docenten breder kijken dan de eenzijdige focus productie los van de omgeving, inzicht krijgen dat landbouw en natuur elkaar kunnen versterken en in staat zijn het dialoog over natuurinclusieve landbouw aan te gaan.

Publicaties