Project

Leerpunten betrokkenheid Ministerie bij Floriade

In 2012 heeft de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade plaatsgevonden in Venlo. Initiatiefnemers waren de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) en de Regio Venlo gemeenten. Deze partijen hebben de Floriade BV in het leven geroepen om voorbereiding en realisatie van de Floriade 2012 ter hand te nemen. De Floriade 2012 had als centraal thema “Be part of the theater of nature, get closer to the quality of life”. De Floriade 2012 presenteerde zich als een groen belevingsevenement waarbij alle facetten van de kwaliteit van leven die verband houden met tuinbouw werden uitgelicht. De Floriade 2012 heeft als eindbestemming een innovatief bedrijvenpark in het groen dat het agrologistieke hart van de regio vormt. De Floriade is hiermee een aanjager van economische ontwikkelingen binnen Greenport Venlo. De wereldtentoonstelling heeft zich op zowel de consumenten als bedrijven (business to business) gericht.

Veel partijen zijn betrokken geweest bij de voorbereiding en realisatie van de Floriade 2012. Ook de voorlopers van het huidige ministerie van EZ hebben een bijdrage geleverd. Zo heeft het toenmalige ministerie van LNV de Floriade 2012 in Parijs bij de BIE (internationaal bureau voor wereld-tentoonstellingen) aangemeld op verzoek van de Floriade organisatie. Met deze aanmelding van de BIE in Parijs, heeft de rijksoverheid een formele rol gehad bij de Floriade 2012, namelijk een rol als toezichthouder. LNV heeft op basis van de BIE-bepalingen een regeringscommissaris aangesteld die namens de rijksoverheid toezicht heeft gehouden op de internationale regels. Daarnaast heeft LNV financieel bijgedragen aan de Floriade 2012. De ministeries van EL&I en IenM hebben onder de verantwoordelijkheid van EL&I een rijkspaviljoen gerealiseerd.

Nu de Floriade haar deuren heeft gesloten wil het ministerie van EZ weten wat haar bijdrage heeft opgeleverd. Achtergrond vormt het initiatief van de gemeente Almere en andere partijen om de Floriade 2022 te organiseren. EZ wil de evaluatie van haar inzet benutten bij de besluitvorming over haar positionering ten opzichte van dit nieuwe evenement.

Doelstelling

Doel van het project was te verhelderen waaruit de bijdrage van het ministerie van LNV/EL&I aan de Floriade heeft bestaan, hoe de interne samenwerking is verlopen en welke effecten de bijdrage van LNV/EL&I heeft gesorteerd. Hieruit wilde het Ministerie lessen trekken voor haar rol bij en bijdrage aan de Floriade 2022.

Dit doel kon worden uiteengelegd in de volgende onderzoeksvragen:

  • Waaruit bestond de bijdrage van LNV/EL&I concreet in de voorbereidings/realisatiefase, de openstellingsperiode en de fase van sluiting/nazorg?
  • Welke rollen heeft LNV/EL&I gespeeld en wat is de rolverdeling geweest tussen de betrokken directies?
  • Wat was het directe en indirecte effect van deze bijdragen en rollen en hoe oordelen betrokken sleutelactoren achteraf over deze effecten?
  • Op welke punten was de inzet van LNV/EL&I essentieel voor de voortgang en het resultaat? Waar niet of zelfs contraproductief?
  • Hoe is de interne samenwerking verlopen?
  • Welke aandachtspunten levert beantwoording van de bovenstaande vragen voor de betrokkenheid van EZ bij de Floriade in 2022?

Resultaten

Het onderzoek resulteerde begin september in een vertrouwelijke  interne, notitie (inlc. managementsamenvatting) voor het MT van de directie RRE en DG Burger en DG Hoogeveen, waarin antwoord gegeven werd op bovenstaande onderzoeksvragen (incl. aandachtspunten voor betrokkenheid EZ bij Floriade 2022).

Publicaties