Project

Lerend vermogen vermaatschappelijking natuurbeleid

Het Nederlandse natuurbeleid is volop in beweging. In experimenten en pilotprojecten worden interessante ervaringen opgedaan voor beleidsvernieuwing. Het leren van dit soort experimenten, zowel binnen provincies, tussen provincies als in netwerken met maatschappelijke actoren en andere overheden gaat echter niet vanzelf. Om te kunnen leren van vernieuwingen is het opbouwen van lerend vermogen in zowel de eigen provinciale organisatie als in het netwerk cruciaal. Binnen de context van de Evaluatie Natuurpact (ENP) wordt daarom gekeken naar het lerend vermogen van provincies.

In deze studie staat het lerend vermogen van provincies rondom vernieuwingen van het natuurbeleid centraal. Het gaat daarbij onder andere om hoe zij leren, de condities van leren en de ontwikkeling in lerend vermogen inzichtelijk te maken. De focus van het onderzoek ligt op de interne leerprocessen van provincies, maar aangezien het leren betreft rondom beleidsvernieuwingen met maatschappelijke partners, staat het leren van provincies ook in relatie tot hun maatschappelijke partners.

Dit project betreft een meerjarig project en is een samenwerking met VU, PBL en WUR.

Publicaties