Project

Lerende Evaluatie - Landbouw

Dit project maakt onderdeel uit van de Tweede Lerende Evaluatie van het Natuurpact. Voor deze evaluatie is het cruciaal is om aandacht te besteden aan de landbouw en haar invloed op het natuur netwerk en de rol die agrariërs kunnen spelen bij het realiseren van het natuurpact.

Vanwege de belangrijke rol van de landbouw bij het realiseren van 100% doelbereik van de afspraken in het Natuurpact is in het kader van de Tweede Lerende Evaluatie Natuurpact de behoefte ontstaan om kenmerken en ontwikkelingen van de landbouw een plaats te geven in de evaluatie. Het doel van het project is om inzicht te verkrijgen in hoe provincies de agrarische sector bij het realiseren van het natuurnetwerk (vooral buiten het natuur netwerk) proberen te betrekken en ex ante te evalueren in hoeverre de aanpak past bij de kenmerken van de landbouwbedrijven en bij ontwikkelingen in de landbouw. De volgende vragen staan centraal:

  1. Passen strategieën van provincies om de landbouw te betrekken bij de realisatie van het natuurnetwerk bij de structuurkenmerken van en ontwikkelingen in de landbouw?
  2. Wat zijn de te verwachten effecten van de provinciale inspanningen?
  3. Hoe kunnen provincies hun strategieën versterken?

Er is een overzicht samengesteld van wat provincies doen om de landbouw in te schakelen bij de ontwikkeling van het natuurnetwerk en een overzicht van de mate waarin ontwikkelingen in de landbouw matchen met het natuurbeleid; geredeneerd vanuit de landbouw. Hiermee zal enerzijds het beleidsleren van provincies ondersteund worden, zal de mate van aansluiting van de provinciale aanpak op het natuurnetwerk in beeld gebracht worden en met welke handelingsperspectieven dit versterkt kan worden.

Het project levert een overzicht op van provinciale strategieën om het natuurnetwerk te realiseren via maatregelen op boerenbedrijven. Naast een overzicht op zal ook een inschatting gemaakt worden van of en hoe de gehanteerde strategieën passen bij de kenmerken van en ontwikkelingen in de landbouw en waar aanknopingspunten voor handelingsopties zitten. De resultaten worden vastgelegd in een technical rapport. Bovendien levert het project input voor het eindrapport van de Tweede Lerende Evaluatie van het Natuurpact.

Publicaties