Project

Leven met Zout

Het kabinet wil de topsectoren stimuleren. Het Topteam Water heeft de business case Leven met Zout opgenomen in de voorstellen van het innovatiecontract en Human Capital Agenda topsector Water.

De business case Leven met Zout leunt op 3 pijlers; waterbeheer, watertechnologie en agrotechnologie. Het geeft gewenste ontwikkelingen op de lange termijn, in feite de stip aan de horizon. Voor de pijler waterbeheer is het noodzakelijk de benodigde partijen bij elkaar te brengen om deze case inhoudelijk uit te werken en concrete activiteiten te benoemen.

Dit project heeft als doel om de case voor waterbeheer inhoudelijk verder uit te werken, concreet qua aanpak te maken en te starten met het ontwikkelen van de beoogde innovaties van deze pijler. De nadruk ligt op de ontwikkeling van Anticipating Drainage Systemen (ADS) en een koppeling ervan aan het Agri Yield Manament (AYM). Hiermee zou een akkerbouwer een zelf-lerend systeem zoals een moderne thermostaat kunnen krijgen dat real-time de vochthuishouding en zoutgehalten in zijn perceel reguleert .

Resultaten

Resultaten zijn:

  • Inhoudelijke uitwerking Business Case leven met Zout m.b.t. waterbeheer. 
  • Concreet stappenplan activiteiten 2012-2013. 
  • Verhoging expertise holistisch begrip hydrologische processen laag-Nederland. 
  • Ontwikkeling modelinstrumentarium om de water- en zoutbewegingen in de ondergrond (diep, ondiep) en interactie met landbouwgewassen te simuleren. 
  • Inzicht in potentie maatregelen om zoet water te bergen in kreekruggen en regenwaterlenzen. 
  • Bijdrage aan congres artikel in een wetenschappelijk vakblad.