Project

Liberation

Ecosysteemdiensten zijn diensten die door natuur of ecosysteem aan mensen worden geleverd. Het concept ecosysteemdiensten is de afgelopen jaren bijzonder populair geworden, vooral onder wetenschappers, beleidsmakers en bestuurders.  Het belang van ecosysteemdiensten wordt in toenemende mate gebruikt als argument om natuur en biodiversiteit te behouden aangezien intactere en/of soortenrijkere ecosystemen meer ecosysteemdiensten leveren (Balvanera et al. 2006, Hoehn et al. 2008). Ecosysteemdiensten hebben een grote potentie om de landbouw duurzamer te maken met behoud van opbrengst  De afgelopen decennia is de modern landbouw in noordwest Europa erg succesvol geweest in het voeden van de snel groeiende vraag naar landbouwproducten. Gezien de snel stijgende prijzen van brandstof, kunstmest en pesticiden is het echter de vraag of dat met de gebruikte technologische aanpak ook in de toekomst lukt.    


De vraag naar landbouwkundige producten neemt de komende jaren in snel tempo toe. Omdat alle goede landbouwgronden al in gebruik zijn, zal aan deze toenemende vraag vooral voldaan moeten worden door intensivering (meer produceren op hetzelfde oppervlak). Ecologische intensivering van de landbouw zou hier aan bij kunnen dragen. Het ecologisch intensiveren van de landbouw bestaat uit het optimaliseren van de productie-, regulerende en ondersteunende ecosysteemdiensten in het landbouwkundig productieproces. LIBERATION heeft tot doel een wetenschappelijke basis te leggen voor de ecologische intensivering van de landbouw en het concept te demonstreren in zeven representatieve landbouwgebieden in Europa. Met behulp van een combinatie van bestaande datasets en nieuw veldonderzoek zal eerst de relatie tussen landschapsstructuur en landbouwkundig beheer enerzijds en biodiversiteit anderzijds geanalyseerd worden in een reeks van Europese landschappen en landbouwkundige systemen. Met behulp van een modelbenadering wordt vervolgens biodiversiteit aan ecosysteemdiensten gekoppeld, middels vast te stellen relaties tussen biodiversiteit, de levering van meerdere ecosysteemdiensten en gewasopbrengst. Nieuw is dat LIBERATION gelijktijdig boven- en ondergrondse ecosysteemdiensten in beschouwing neemt en dat onderzocht wordt hoe deze diensten elkaar versterken of verzwakken. Met behulp van de ontwikkelde modellen zal vervolgens verkend worden welke combinaties van landbouwkundig beheer en landschapsstructuur leidt tot een optimalisering van opbrengst en bedrijfsinkomen. De resultaten van het project zullen worden samengevat in beheer- en beleidsaanbevelingen. Daarnaast zullen de resultaten van het onderzoek zo wijd mogelijk verspreid worden met als doel bewezen effectieve vormen van ecologische intensivering geaccepteerd te krijgen bij de doelgroepen. Op deze manier hopen wij de krachten van de natuur te bevrijden tot profijt van de landbouw.


Publicaties