Project

MDD MSS-index (WR)

Veel (publieke en private) actoren in steden in Europa hebben de ambitie om een klimaatbestendige, duurzame groene stad te ontwikkelen.

Instrumenten, data en kennis zijn bij steden zelf echter vaak gefragmenteerd beperkt beschikbaar en externe informatie worden verspreid aangeboden over een breed scala aan kennishouders, vanuit een veelheid aan databronnen en met moeilijk te interpreteren en af te wegen indicatoren.

Om een inschatting van de bestaande problematiek binnen en tussen steden te kunnen schetsen en om te kunnen komen tot een inschatting welke maatregelen prioriteit hebben, en op welk ruimtelijk niveau (stad, wijk, buurt), zijn tools nodig die met behulp van een set aan indicatoren een geïntegreerd beeld schetsen van de noodzaak, kansen en bedreigingen van de betreffende kwesties. 

Dit project ontwikkelt deze tool om op een voor private en publieke actoren in steden gewenste en bruikbare manier de kennis over beschikbare WUR-data en -instrumenten te ontsluiten, waarmee specifieker kan worden ingegaan op de werkterreinen van: “Health and liveability”, “Climate resilience”, “Urban metabolism and resource use” en “Food security and logistics fresh food”

Publicaties