Project

MJA-e paddenstoelen

De Meerjarenafspraak energie (MJA-e) Paddenstoelen is opgenomen in het Convenant 'Schone en Zuinige Agrosectoren'. Hierin zijn de nieuwe energiedoelstellingen voor de periode 2012-2020 geformuleerd: Er wordt gestreefd naar een jaarlijkse energiebesparing van 2% en daarnaast blijft duurzame energie een speerpunt. Ook in 2012 wordt de voortgang te gemonitord.

Doelstelling

Beoogd projectdoel is het verkrijgen van een jaarlijks overzicht van:
  • het gemiddelde energieverbruik (gas, elektra en totaal primaire energie) per eenheid op bedrijfsniveau in de paddenstoelensector
  • de ontwikkelingen in de sector met betrekking tot het aantal bedrijven, de bedrijfsgrootte, en productie
  • het totale energieverbruik in de sector
  • de besparingen in euro’s
  • het verband met de genomen energiebesparingsmaatregelen
  • het toepassen van duurzame energie (type, aandeel, aantal, levering naar buiten)
  • de vermeden CO2-uitstoot
  • de invloed van bedrijfsfactoren

Werkwijze

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) verstuurt jaarlijks aan circa 95 deelnemende paddenstoelenbedrijven vragenlijsten. De gegevens analyseert het onderzoeksteam met behulp van (multiple) regressieanalyse en variatieanalyse.

C-point, een dochter van DLV Plant, is bij de monitoring betrokken door een bijdrage in de interpretatie van analyseresultaten en ontwikkelingen in de paddenstoelensector. Hierbij wordt C-point geen inzicht gegeven in gegevens van individuele bedrijven.

De resultaten worden gepresenteerd aan de werkgroep MJA-e en gerapporteerd in het jaarlijkse sectorrapport. Voor de individuele bedrijfsrapportages wordt een samenvatting van het sectorrapport gegeven, plus in tabelvorm de EE-prestatie van het betreffende bedrijf in vergelijking met het gemiddelde van de sector. Verzending van deze gegevens naar de individuele bedrijven wordt door PPO verzorgd.

Resultaten

Deelnemers aan de jaarlijkse EnergieMonitor Paddenstoelensector hebben in 2011 een energiebesparing van totaal 16,5% ten opzichte van 2005 gerealiseerd. Hiermee is de doelstelling van 14,5% , zoals geformuleerd in de MJA-e, gehaald.
De productiewaarde van champignons bedroeg 250 miljoen euro in 2011. Voor de teelt is naar schatting 1,3 PJ aan warmte en elektra verbruikt. Energiebesparing levert de teler niet alleen direct financieel voordeel op, maar draagt ook bij aan milieuvriendelijkere productie. De CO2-uitstoot per kilogram paddenstoelen is in 2011 gedaald met 26% ten opzichte van 2005. Het aandeel 'duurzame energie' groeide van 2,7% in 2005 naar 6,6% in 2011.

Energiebesparende maatregelen die veel worden toegepast zijn frequentiegeregelde ventilatie, HR-ketels, lucht-lucht warmtewisselaars en energiezuinige klimaatregeling op vochtdeficit of inblaasvocht. De uitkomsten van de monitoring 2011 geeft aan dat de paddenstoelensector op koers ligt.

De jaarlijkse sectorrapportages zijn in te zien via de site van AgentschapNL.