Project

MKB-pilotthema HCA-T&U voor ondernemerschap, innovatie en arbeidsmarkt

In opdracht van de topsector T&U (HCA) is een MKB-pilotthema HCA-T&U voor ondernemerschap, innovatie en arbeidsmarkt gestart, gericht op onderzoek voor het ondersteunen van ondernemersvragen. Samenwerking met het groen onderwijs verdient hierbij de voorkeur en wordt gestimuleerd.

De meerwaarde van het thema is om die vragen te ondersteunen die in meerdere regio’s relevant zijn (bovenregionaal). De focus binnen het thema is het stimuleren van consument- en marktgedreven innovaties vanuit de greenportregio’s, inclusief satellietgebieden. Het gaat hierbij om zogenaamde ‘seedmoneyprojecten’, kleinschalig onderzoek bedoeld om een kennisvraag van een ondernemer/bedrijf verder te helpen, om van ‘pril idee’ tot een potentiële, eerste business-concept te komen.

Doelstellingen project

Het doel van het MKB-pilotthema HCA-T&U voor ondernemerschap, innovatie en arbeidsmarkt is:

 • de totstandkoming van publiek-private samenwerking tussen MKB en kennisinstellingen te ondersteunen,
 • MKB-vragen op het gebied van consument- en marktgedreven innovaties verder te brengen,
 • synergie tussen meerdere Greenportregio’s (op bovenregionaal niveau) te bewerkstelligen,
 • door ‘seedmoney projecten‘.

Plan van aanpak en tijdspad

De aanpak kent de volgende twee speerpunten:

 1. MKB-vragen voor kennis en innovatie.
  Beoogd wordt om de gereserveerde middelen in te zetten als seed money waarbij relatief veel kleine projecten kunnen worden uitgezet om op die manier nieuwe pps-en voor te kunnen bereiden. Eerdere ervaring leert dat het budget zo snel inzetbaar is. Kenmerkend voor seed-money projecten is dat ze vraaggestuurd, kortlopend en beperkt van omvang zijn en zich richten op het ontwikkelen van grote pps-en. De ideeën voor de seed money projecten worden opgehaald bij de daarvoor geëigende kanalen in de greenportregio’s. Het topsector-MKB-loket T&U (zodra operationeel) wordt hierbij nauw betrokken.
 2. Aansluiting bij het topsector MKB-loket (via Syntens).
  Het beoogde thema HCA voor innovatie, ondernemerschap en arbeidsmarkt fungeert als een pilot in 2013 waarbij beoogd wordt:
  • dit onderdeel te laten worden van het topsector MKB-loket;
  • en zo HCA-speerpunten te borgen in de innovatieagenda van het MKB.

Resultaat (beoogd)

Dit thema levert gerealiseerde seedmoneyprojecten op. Dat wil zeggen dat prille kennisvragen van MKB-ondernemers m.b.t. publiek-private samenwerking die een regio-overstijgend karakter hebben, via deze seedmoneyprojecten worden ondersteund met kleinschalig onderzoek om het prille idee verder uit te kunnen werken tot een (eerste) business-concept. Samenwerking tussen onderzoek en onderwijs in het project heeft daarbij de voorkeur. In de (verschillende) greenportregio’s zelf zijn er ook al mogelijkheden om uitwerking van ideeën te laten ondersteunen door kennispartners, zoals bijv. in de EFRO-projecten of via voucher-regelingen; het onderscheidende van dit pilotthema is dan ook dat er  vragen opgepakt kunnen worden die in meerdere regio’s leven.