Project

MKBA Engbertsdijksvenen en Wierdense veld

Het natuurgebied de Engbertsdijksvenen is een van de laatste restanten van hoogveengebieden in Nederland. Het levende, actieve hoogveen in dit gebied zal verdwijnen als er niet wordt ingegrepen. Dit komt doordat het natuurgebied onvoldoende water kan vasthouden, vooral in de zomer. De overheid heeft besloten om in dit gebied het levende hoogveen tenminste in stand te houden en zo mogelijk weer te laten groeien. Dit betekent dat de inrichting verandert.

De natuurgebieden Engbertsdijksvenen en Wierdense Veld zijn een van de laatste restanten van hoogveengebieden in Nederland. Het levende, actieve hoogveen in dit gebied zal verdwijnen als er niet wordt ingegrepen. De overheid heeft besloten om in dit gebied het levende hoogveen tenminste in stand te houden en zo mogelijk weer te laten groeien. De Tweede Kamer neemt binnenkort een besluit over de wet Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze wet geeft ondernemers ontwikkelingsruimte voor hun bedrijven. In ruil daarvoor nemen de boeren emissiebeperkende maatregelen en nemen provincies extra natuurbeschermende maatregelen in en rond de Natura 2000-gebieden. In het geval van beide Natura2000 gebieden wordt het waterpeil in het natuurgebied opgezet. Een deel van het aangrenzende landbouwgebied wordt een bufferzone omdat het te nat wordt voor de huidige vorm van landbouw.

Een MKBA geeft een overzicht van de effecten van maatregelen en de daarmee verbonden voor- en nadelen voor de Nederlandse maatschappij als geheel. Hiervoor worden effecten zoveel mogelijk in cijfers uitgedrukt en vertaald in euro’s. Het saldo van de kosten en baten geeft inzicht in de verandering van de maatschappelijke welvaart. In de MKBA worden twee situaties vergeleken: (1) voortzetting huidige (Natura 2000) beleid en (2) verandering van beleid: invoering van de PAS-wet. De voortzetting van het huidige beleid betekent dat beperkingen in groeimogelijkheden van bedrijven blijven bestaan.

Het kostenbatensaldo is  voor Engbertsdijksvenen negatief en voor Wierdense Veld positief. Deze conclusie versterkt de waarneming dat de PAS wet zorgt voor negatieve effecten vlakbij het natuurgebied en voor positieve effecten voor de maatschappij als geheel.

De grootste kosten/batenposten in deze analyse zijn:

  • Inrichtingskosten voor de vernatting van het Natura 2000 gebied;
  • De opbrengstderving van de landbouw en waardeverlies van gebouwen in de bufferzone;
  • Kosten voor emissiebeperkende maatregelen door de landbouw;
  • De ontwikkelbaten voor de landbouw.

Publicaties