Project

MNP: toevoegen wateren

In 2018 gaat gewerkt worden aan het inbouwen van het domein water in de Model for Nature Policy (MNP). Dit project is de start van de inbouw die waarschijnlijk een meerdere stappen en jaren zal plaats vinden. Daarnaast wordt het [project rond de toepassing van het 'Big Data' concept voor de gvg kaart, invoer voor de MNP, afgerond.

Verbreding van de Model for Nature Policy (MNP) met het domein water. Onderzoek -mede in relatie tot vragen rond 100% doelbereik- hoe analoog aan de MNP-modellering ook de zoetwater-soorten (amfibien, macrofauna, waterplanten, vissen en mogelijk watervogels) meegenomen kunnen worden. Dit ten behoeve van modellering van algemene biodiversiteit en VHR-doelbereik. De filosofie van de MNP; het vegetatietype (van een kaart) en (abiotische) randvoorwaarden bepalen het voorkomen van soorten op basis van de kwaliteit van het habitat, waarna  op landelijke en regionale schaal het duurzaam voorkomen van het totaal aantal soorten wordt berekend, wordt gevolgd. Er wordt aangesloten bij de Kader Richtlijn Water (KRW) en de randvoorwaarden die daarin als belangrijkste worden beschouwd voor de soortgroepen. 

Publicaties