Project

MNP: toevoeging van stedelijk gebied

Het PBL wil met strategische beleidsanalyses (verkenningen, analyses en evaluaties) op het gebied van natuur, milieu en ruimte een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afwegingen op m.n. nationale en provinciale schaal. Om dit te kunnen doen is een wetenschappelijk robuust en praktisch werkbaar kerninstrumentarium op het gebied van natuur, milieu en ruimte nodig van (monitorings)data, indicatoren/graadmeters en modellen.

Dit instrumentarium moet 'credible' (wetenschappelijk en technisch deugdelijk), 'salient' (relevant voor de belanghebbenden) en 'legitimate' (geaccepteerd door belanghebbenden) zijn. Dit vraag een instrumentarium dat kijkt naar biodiversiteit in geheel Nederland en niet alleen focust op de biodiversiteit in terrestrische natuurgebieden. Tevens is de verwachting dat de verbreding van het natuurbeleid met betrekking tot de themas people en profit in toekomstige producten een steeds verder geïntegreerd karakter zal krijgen. Het is daarom van belang dat kennis en instrumenten die in de verschillende themas ontwikkeld worden beter op elkaar aansluiten.

Het PBL wil met strategische beleidsanalyses (verkenningen, analyses en evaluaties) op het gebied van natuur, milieu en ruimte een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afwegingen op m.n. nationale en provinciale schaal, ook buiten natuurgebieden. Om deze reden is er behoefte aan een verkenning van een verbreding richting stadsnatuur. Om deze vraag te beantwoorden wordt in 2018 een verkennend onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek richt zich met name op de vraag hoe - analoog aan de benadering in MNP - het stedelijk gebied (en maatregelen daarin) meegenomen kan worden in uitspraken over algemene biodiversiteit en VHR-doelbereik.

Publicaties