Project

MYFISH – maximale duurzame oogst en meer

MYFISH: Maximising yield of fisheries while balancing ecosystem, economic and social concerns Myfish aims at developing new Maximum Sustainable Yield indicators that can ensure high levels of fishery yield while respecting ecological, economic and social sustainability thus contributing to achieve the Good Environmental Status (GES) foreseen in the Marine Strategy Framework Directive (MSFD).

Het Europese project MYFISH draait rondom het MSY (Maximum Sustainable Yield, Maximaal Duurzame Oogst) concept. Europees beheer is erop gericht om in de lange termijn visbestanden duurzaam te bevissen waarbij zaken als vangsten, winst of werkgelegenheid worden gemaximaliseerd. Echter, ook hier zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden en zijn ook niet alle opties van beheer even wenselijk.

Het doel:

Het project heeft dan ook als doel om in overleg met belanghebbenden zoals beheerders, industrie en Ngo’s te definiëren wat MSY voor hen betekend, met welke beperkingen rekening gehouden moeten worden en welke indicatoren representatief zijn voor MSY beheer. Om dit te bewerkstellingen zijn er grofweg 3 fasen in het MYFISH project.

1- Het definiëren van MSY in de context van verschillende type visserijen en gebieden
2- Het evalueren van MSY gebaseerd op de definities uit 1).

3- Het implementeren van een MSY benadering

De uitvoering:

IMARES en LEI zullen zich voornamelijk richten op de platvis visserij in de Noordzee en de visserij op kleine pelagische soorten zoals haring, blauwe wijting en makreel die door zich door heel Europa verspreiden. Samen met belanghebbenden worden verschillende MSY definities doorgenomen en geprioriteerd. Daarna volgt een evaluatie van deze definities in een model omgeving waar op basis daarvan beheerplannen worden aangepast of nieuwe beheerplannen worden ontwikkeld om er zo voor te zorgen dat visbestanden volgens de MSY strategie worden beheerd.