Project

Maatlat Duurzame Paardenhouderij

Momenteel bestaat er geen Maatlaat Duurzame Veehouderij (MDV) voor de paardenhouderij. Daarnaast is diervriendelijkere groepshuisvesting financieel minder aantrekkelijk dan de meer gangbare individuele huisvesting door btw-tarieven verschillen. Een verkenning van de bestaande en eventuele nieuwe criteria in de thema-maatlatten zal moeten uitwijzen of dit certificeringssysteem ook ontwikkeld kan worden voor de paardenhouderij.   

Momenteel is groepshuisvesting in de bedrijfsmatige paardenhouderij, zoals de paddock paradise, de vrijloopstal en de hit-actiefstal, financieel minder aantrekkelijk dan de meer gangbare individuele huisvesting door btw-tarieven verschillen. Op dit moment kan geen vrijstelling gegeven worden van het normale btw-tarief van 21% op deze meer diervriendelijke groepshuisvesting. Mogelijk zou een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) ook voor groepshuisvesting in de paardenhouderij fiscaal voordeel kunnen opleveren. Een stal die volgens de MDV-eisen is gebouwd heeft een lagere milieubelasting en is duurzaam. Echter, voor paardenstallen zijn de MDV-eisen (nog) niet opgesteld. Om ook in de paardenhouderij verduurzaming (verder) te stimuleren zou een MDV-maatlat voor paardenhouderij in aanmerking kunnen komen.

Uitgevoerd wordt een verkenning naar de geschiktheid en relevantie, beschikbare (wetenschappelijke) kennis over het positieve effect van de bestaande en eventuele nieuwe criteria binnen de thema maatlatten en of de criteria handhaafbaar/controleerbaar zijn in de paardenhouderij. Verkenning bestaat uit de inbreng van expertise binnen WUR ondersteund door een quickscan van de (wetenschappelijke) literatuur, afstemming met SMK en Keurmerk Paard en Welzijn (KPW). Daarna worden de concept criteria (en kennishiaten) en de beoordeling onder leiding van SMK doorlopen met een kleine groep externe inhoudelijke experts (pm).

Publicaties