Project

Maatschappelijk verantwoord besturen

Een blik op de kaart van gronden in bezit van Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen maakt duidelijk dat de potentie van deze gronden voor maatschappelijke doelen enorm is.

Welke maatschappelijke doelen kunnen hiermee worden gerealiseerd? En waarom wordt deze potentie vaak niet benut?

Op die vragen wil het WUR (Alterra) onderzoek Maatschap- pelijk besturen met overheidsgrond een antwoord geven. We doen dit met voorbeelden van die maatschappelijke meer- waarde. We noemen dat maatschappelijk verantwoord besturen. Hiermee bedoelen we het bewust inzetten van overheidsgronden op een verbetering van biodiversiteit, milieu- en waterkwaliteit, maar ook het bijdragen aan doelen als het vergroten van arbeidsparticipatie en beleving op overheidsgronden. Daarbij laten we zien welke maatschappelijke opbrengsten worden gemist wanneer overheden dit grondbezit alleen beheren tegen de laagst mogelijke kosten.

We geven inspirerende voorbeelden van creatieve oplossingen die deze potentiele maatschappelijke opbrengsten wel benutten. De beschreven oplossingen zijn: sociaal bosbeheer, tijdelijk natuur, ecologisch oever- en bermbeheer en het verbinden van provinciale beleidsambities aan pachtvoorwaarden.

Publicaties