Project

Maatschappelijke betrokkenheid

Sinds 2013 is het natuurbeleid gedecentraliseerd. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Natuurpact en doorgevoerd in de nieuwe Natuurbeschermingswet. Het PBL is gevraagd om deze afspraken driejaarlijks te evalueren. Dit project evalueert het beleid van provincies op het vlak van vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid.

Het Rijk en de provincies hebben in het Natuurpact afspraken gemaakt over de ambities en financiering van het Nederlandse natuurbeleid tot 2027. Het Rijk en de provincies hebben daarbij hun ambities verbreed van biodiversiteit, naar het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en de relatie tussen natuur en economie.

Het PBL is gevraagd om deze afspraken driejaarlijks te evalueren. In 2017 (PBL & WUR, 2017) is de eerste evaluatie verschenen. In 2020 zal de tweede evaluatie verschijnen, in deze tweede evaluatie ligt de nadruk op een ex-post evaluatie en dus terugkijken op de resultaten van het natuurbeleid in de periode 2010-2019. Daarbij wordt de evaluatie opnieuw vormgegeven als een lerende evaluatie en dus een combinatie van beoordelen en participatie van betrokken beleidsmakers en andere stakeholders, zodat ze ook zelf direct de uitkomsten van het onderzoek kunnen benutten voor beleidsuitvoering en verbetering. Met name voor het onderwerp het versterken van maatschappelijke betrokkenheid bij natuur is dit belangrijk. Bij dit onderwerp is het beleid nog sterk in ontwikkeling, doelen en beleidsstrategie├źn zijn nog in ontwikkeling en het beleid is soms nog experimenteel. Juist in deze situatie is een lerende aanpak gewenst.

Publicaties