Project

Maatschappelijke waarde

Met dit project worden de maatschappelijke kosten en baten van multifunctionele landbouw (MFL) inzichtelijk. Dat geeft een handvat voor lokaal en landelijk beleid en draagt bij aan vermaatschappelijking en verduurzaming van de landbouw en daarmee aan één van de ambities van EZ

Doelstelling

In het verstedelijkte Nederland is een (herstel van de) verbinding tussen burger en landbouw gewenst. De landbouw heeft als grootste ruimtegebruiker in Nederland een rol in het verduurzamen van Nederland als lokale voedselproducent en aanbieder van rust, beleving, zorg, educatie, groen en ruimte.

Als ondersteuning van beleid bij MFL wordt een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) gedaan. De resultaten zijn van belang voor de sector, ketenpartijen, belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties en beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies en rijksoverheden. 

Werkwijze

2 casussen worden geanalyseerd en hierop wordt door de stakeholders gereflecteerd. De casussen worden naast MKBA gelegd op de punten Ruimtelijke Ordening, nieuwe verdienmodellen, vraag en aanbod, etc.

Resultaten

Er wordt een rapport opgeleverd van de MKBA over MFL met kengetallen, doorrekening van casussen en doorvertaling naar landelijke betekenis.

Er wordt een presentatie in een stedennetwerk gehouden en er is een workshop gegeven op de dag van de stadslandbouw (25 april 2013)

Publicaties