Project

Management

Voortbouwend op ervaringen in voorgaande jaren, de organisatieontwikkeling bij Wageningen Research (WR) en de nieuwe concept Uitvoeringsovereenkomst 2018-2022 WOT-NM kent het management van de WOT Natuur & Milieu in 2019 twee relevante lijnen: De WOT-lijn en de PBL-lijn. Deze twee lijnen worden doorgetrokken in de planning & control cyclus van het programma.

De WOT N&M streeft naar een efficient management van de unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu langs twee lijnen: de WOTlijn, via de LNV jaarplancyclus voor de Uitvoeringsovereenkomst WOT-Natuur & MilIeu en de PBL-lijn: via de DG- jaarplancyclus voor de taken van het PBL, waarbij PBL voor de WOT namens LNV als gemandateerd opdrachtgever optreedt.

Doelstelling

Efficiënt management van de unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.

Beoogd resultaat

Het onderzoek beoogt de volgende resultaten:

Ad 1  Proces Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016: een vigerende uitvoeringsovereenkomst.
Ad 2. Proces Bedrijfsvoering: input (resource organisaties) en output (communicatie met doelgroep) zijn kwalitatief en kwantitatief geborgd.
Ad 3. Proces Clustermanagement: planning- en controlcyclus van DKI wordt uitgevoerd overeenkomstig de gemaakte afspraken.
Ad 4. Proces Unitmanagement: uitvoering taken overeenkomstig met het WOT-statuut.

Werkwijze

Efficiënt management vereist de toepassing van de plannings- en controlcyclus conform de afspraken tussen Wageningen UR en de Directie Kennis en Innovatie van het ministerie van EL&I.

De aanpak en het tijdspad zijn hierop afgestemd en omvat vier processen:

1. het proces betreffende de totstandkoming en het onderhoud van de Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016;
2. het proces betreffende de bedrijfsvoering die voortvloeit uit de overeenkomst;
3. het proces van de planning- en controlcyclus (clustermanagement);
4. het proces betreffende de naleving van het WOT-statuut (unitmanagement).

Publicaties