Project

Management Agromilieu

Het ministerie van EL&I en de Raad van Bestuur van Wageningen UR leggen de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOT N&M) vast in verschillende uitvoeringsovereenkomsten. Daarin zijn de taken en werkafspraken voor de periode 2008-2012 vastgelegd, die voortvloeien uit de wettelijke adviestaken.

Doelstelling

Dit onderzoek levert informatie voor de beleidsdirectie Agroketens en Visserij. De projecten worden door diverse onderdelen van Wageningen UR uitgevoerd.

Doelstelling is een goedlopend programma, waarbij ruimte is voor de volgende projecten:

  • commissie deskundigen mestbeleid
  • instrumentarium ten behoeve van adviezen CTB
  • borging mestlaboratoria
  • bijdragen aan de emissieregistratie
  • monitoring duurzame landbouw

Beoogd resultaat

Aangezien alle projecten een wettelijke basis kennen en deze ervoor zorgt dat de projecten goed uitgevoerd worden, is dit project van groot belang voor dit programma.

Werkwijze

Dit project loopt gedurende het gehele jaar. De opzet is een goed lopend programma, waarbij in januari de jaarrapportage wordt gemaakt en aan het einde van het jaar het werkplan voor 2012. Er zal twee maal per jaar een adviescommissiebijeenkomst worden belegd.

Publicaties