Project

Management of change via het internet?

Dit project vergroot ons inzicht in de dynamiek van Informational Governance in het agri-voedsel domein door te onderzoeken op welke manier participanten informatie uitwisselen op een specifiek social media platform (namelijk foodlog) en welke invloed dit heeft op consumentengedrag en institutionele verandering.

In 2013 hebben we o.a.  laten zien dat in de Informational Governance literatuur diverse ‘wegen’ zijn geformuleerd waarlangs informatie tot gedragsverandering kan leiden. Informatie kan op individueel niveau leiden tot ander gedrag, maar het kan ook effect hebben op de instituties (organisaties maar ook regels en conventies) rondom gedragspraktijken.

In 2014 voeren we drie deelonderzoeken uit waarin vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt gekeken naar de casus foodlog. Foodlog is een netwerksite “voor mensen die hun kennis over alle facetten van eten en de toekomst daarvan met elkaar en het publiek willen delen (foodlog.nl)”. Actuele thema’s zoals de plofkip, de macht van de retail, en voedselschandalen (zoals de misstanden bij slachterijen) worden op foodlog publiekelijk besproken. Het eerste deelonderzoek richt zich op de vraag welke impact een discussie platform zoals foodlog heeft op houding en intenties van consumenten. Het tweede deelonderzoek richt zich op vraag: welke impact hebben online discussie platforms als Foodlog op de instituties relevant voor voedsel? En het derde deelonderzoek bestudeerd de online interactie (communicatie) op foodlog om inzicht te krijgen in leerprocessen die plaatsvinden op social media. Er is veel aandacht samenwerking tussen de drie deelonderzoeken om op deze manier iets te kunnen zeggen over de relatie tussen online interactie (ofwel informatie uitwisseling) en verandering in de praktijk (zowel op gedrag- als institutioneel niveau).

Resultaten en nieuws

De invloed van inloggen op milieuvriendelijke intenties

Wat is milieuvriendelijker kip of biefstuk? Hoe duurzaam is een fles wijn? En hoe wordt een chocoladereep eigenlijk gemaakt? “Ik Google het wel even”.

Het internet heeft tegenwoordig een prominente plek in de maatschappij. Internet wordt onder andere gebruikt om informatie op te zoeken en meningen en informatie te delen met bekenden en onbekenden. Foodlog is een voorbeeld van een online sociaal platform waar informatie en meningen over eten en alles wat daarbij komt kijken wordt gedeeld. In dit project onderzoeken we of:

kleine aanpassingen aan de inrichting van een sociaalnetwerk site (bv. inloggen) van invloed zijn op milieuvriendelijke intenties.

Experimenten om verwachtingen te toetsen

De verwachting was dat mensen die zich online openlijk verbinden aan milieuvriendelijke doelen of aan groepen mensen, zich meer gecommitteerd voelen (public commitment) om zich milieuvriendelijk te gedragen. Er zijn twee experimenten uitgevoerd waarbij 1) de mate van vrijwillig inloggen via Facebook of met een gebruikersnaam en 2) het wel of niet deelnemen aan een online discussie over de milieu-impact van het eten van vlees, is gevarieerd. Het idee is dat door het online inloggen of deelnemen aan een discussie het gevoel van openlijke commitment, en daarmee de milieuvriendelijke intentie, toeneemt.

Concreet werden respondenten random ingedeeld in groepen die verschillende fictieve sociale media platforms te zien kregen. Vervolgens kregen zij enkele vragen voorgelegd om hun duurzame intenties te meten. Bijvoorbeeld in hoeverre men van plan was om biologische producten te kopen en minder vlees te eten.

Ik voel me beter over mijn milieuvriendelijke gedrag omdat anderen mij zien

De resultaten laten zien dat kleine aanpassingen aan de inrichting van een website milieuvriendelijke intenties beïnvloeden. Zo zijn mensen die zich moeten aanmelden via Facebook om informatie te kunnen lezen meer van plan zich milieuvriendelijk te gedragen dan mensen die inloggen met een gebruikersnaam.  Verder zien we dat niet-aangemelde mensen die deelnemen aan de discussie meer van plan zich milieuvriendelijk te gedragen dan mensen die niet deelnemen aan de discussie.

We laten ook zien hoe deze kleine aanpassingen van invloed zijn op milieuvriendelijke intenties. Het blijkt dat mensen die inloggen en reageren op de online discussie meer positieve emoties over hun milieuvriendelijke gedrag ervaren. Waarschijnlijk zijn deze mensen zich door hun openlijke commitment meer bewust van hoe anderen tegen hun gedrag aankijken waardoor zij zich meer trots, blij en vrolijk voelen over hun gedrag. Om dit fijne positieve gevoel te behouden is men vervolgens van plan zich milieuvriendelijker te gedragen.

Dus kleine aanpassingen aan de online omgeving kunnen milieuvriendelijke intenties verhogen omdat men meer positieve emoties voelt over het eigen milieuvriendelijke gedrag. Deze kennis kan worden gebruikt om online sociale platforms effectiever in te richten.

Deliverables

  • Master thesis; Finish 3 scientific articles
  1. underlying mechanism of impact social platform on consumers
  2. comparison issue development traditional and social media
  3. impact social platform on informational governance within institutions)
  • 2 conference presentations
  • Round table discussion
  • Product focussed on integration sub-projects.

Publicaties