Project

Maritieme meetlat

<p>De maritieme sector ziet zich gesteld voor een strenger wordende set eisen ten aanzien van milieu en ecologie. Om slimme effectieve investeringen te verantwoorden heeft ze kennis nodig van de effecten van maatregelen; welke maatregelen hebben het meeste milieu rendement, Ofwel kunnen we een maatlat ontwikkelen voor de milieu impact van de maritieme sector.</p>

In het Innovatiecontract Maritiem worden scheepsemissies genoemd als aandachtsgebied voor een duurzame ontwikkeling van de maritieme sector. Ook beleidsmatig bestaat grote belangstelling voor duurzame ontwikkeling. De wens bestaat om initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen integraal af te wegen, om een goede balans te vinden tussen de drie P’s (People Planet Profit).

Initiatieven die de laatste jaren zijn genomen om milieubelasting van activiteiten in de maritieme sector te benchmarken zijn: Clean Shipping Index, Sustainable Shipping Index, Environmental Ship Index, Green Marine, Existing Vessel Design Index en Green Award.

Tevens zijn er diverse methodieken ontwikkeld waarmee de milieu-impact inzichtelijk gemaakt kan worden, zoals Milieu Effect Rapportages, Milieugerichte Levenscyclus Analyse (LCA), de Ecosystem Services benaderingen, Energy Efficiency Design Index (EEDI) etc.

Bovengenoemde initiatieven verschillen onderling van focus: van een CO2-index via directe luchtverontreiniging door schepen, naar keteneffecten van brandstoffen en gebruikte materialen voor een variëteit aan milieueffecten. De maatlatten lijken elkaar te beconcurreren en tot op heden ontstaat er geen ‘gouden standaard’ die voldoende geadopteerd wordt door opdrachtgevers en marktpartijen in de maritieme sector om een internationale markt voor duurzame maritieme activiteiten te laten ontstaan.

Ondanks of wellicht dankzij de bestaande variëteit aan indexen en maatlatten is het tot op heden niet mogelijk om maritieme activiteiten eenduidig te optimaliseren op een lage milieu-impact. Consultatie van marktpartijen (IHC, Damen, Boskalis, van Oord, DAMEN, Deme) en opdrachtgevers (RWS) moet uitwijzen of de hierboven geschetste problematiek word herkend.

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het nodig zal zijn om:

  1. de verschillen, overeenkomsten en samenhang tussen de verschillende ontwikkelde methodieken en maatlatten te schetsen;

  2. de belangrijkste thema’s/milieueffecten te identificeren en daarvoor een eenduidig wetenschappelijk gefundeerde rekensystematiek te ontwikkelen;
  3. een integraal afwegingskader te ontwikkelen (bijvoorbeeld een standaard MER sjabloon) waarbij zowel lokale, regionale als mondiale milieueffecten door maritieme activiteiten tegen elkaar afgewogen kunnen worden (zie onderstaande illustratie).

Deliverables

Het project bestaat uit 4 werkpakketten:

  • WP 1. Samenvatten van de bestaande regelgeving, milieumaatlatten, milieu indices en andere methoden om de duurzaamheid van baggeren te kunnen beoordelen
  • WP 2. Samenvatten van te verwachten regelgeving op het gebied van duurzaam ondernemen op zee
  • WP 3. Het organiseren van overleggen met de stakeholder (RWS, CEDA, Van Oord, Boskalis, Deme, DAMEN Dredging, IHC) om te onderzoeken voor welke methodiek draagvlak is
  • WP 4. Het uitwerken van de verkregen informatie en het schrijven van een plan van aanpak voor het vervolgtraject (JIP, H2020).

Publicaties