Project

Market Intelligence Tuinbouw

Een belangrijke innovatie-opgave voor het Nederlandse bedrijfsleven is om bij een alsmaar toenemende internationale concurrentie meer marktgericht te produceren en beter aan te sluiten bij klantvragen en consumentenwensen zowel in bestaande afzetlanden als nieuwe, kansrijke afzetgebieden. Belangrijke kennis- en innovatie-opgaven in deze context zijn marktinnovatie, product-, conceptontwikkeling en ketensamenwerking. Om dit proces te versnellen en te ondersteunen is er sterke behoefte aan pre-competitieve marktinformatie en kennis over markten en kansen in de markt: market intelligence.

Het doel van het programma Market lntelligence Tuinbouw (MIT) is om de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse Tuinbouwsector (individuele bedrijven en het totale tuinbouwcluster) te versterken met het op een structurele wijze ontwikkelen en voorzien in pre-competitieve market intelligence. Het gaat daarbij vooral om kennis en informatie die bijdraagt aan de duurzame (= profit, planet en people) ontwikkeling van het tuinbouwcomplex in Nederland en de concurrentiepositie van de totale tuinbouwketen. En kennis en informatie die voor individuele bedrijven moeilijk is te ontwikkelen en te valoriseren. Met de opzet van een (virtueel) market intelligence center wordt het bedrijfsleven ondersteund bij het nemen van strategische (bedrijfs)beslissingen en de ontwikkeling van nieuwe business cases.

De kern van Market Intelligence Tuinbouw omvat: het monitoren van structurele trends en marktontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, en het combineren van wetenschappelijke kennis over de werking van markten en ketens en het gedrag van producenten en consumenten, op een zodanige wijze dat dit vertaald kan worden naar nieuwe marktstrategieën, business opportunity’s en showcases voor het Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven.

Door deze aanpak wordt enerzijds de strategische besluitvorming in sector, keten en bedrijven ondersteund en anderzijds kennis- en competentieontwikkeling van toekomstige ondernemers bevorderd.

Binnen het Programma Market Intelligence Tuinbouw zijn de drie sectorale pilots het kloppend hart. Hierin wordt door de verschillende consortia concreet in projecten gewerkt aan de ontwikkeling en toepassing van pre-competitieve market intelligence. Een overkoepelende Initiatiefgroep zet op hoofdlijnen de contouren uit voor het programma en draagt zorg voor de verbinding en synergie tussen de verschillende pilots.

MI Tuinbouw bestaat uit 3 deelprojecten:

 • MI Champignons

 • MI Sierteelt

 • MI AGF

Resultaten en producten

MI Champignons

2013: Data informatiesysteem

2014: vullen van data informatiesysteem, gepresenteerd via het Dashboard AGF (www.groentenfruithuis.nl ), Factsheet Champignon

2015: Figuren ontwikkeld met actuele champignondata die inzage geven in structuur, productie en handel van verse champignons. Vooranalyse Local-for-Local (L4L) Champignons uitgevoerd.

2016: Voor Duitsland, VK en Frankrijk in beeld gebracht de binnenlandse voorziening van vraag naar verse champignons door binnenlandse productie waarmee de gevolgen van L4Lvoor de export vanuit Nederland in beeld is gebracht.

MI AGF

2013:

 1. Het MI AGF Dashboard; door continuering van de data van het PT Dashboard
 2. Het MI AGF Prognosemodel: een verdere uitwerking van het expert prognose model;
 3. De MI AGF Product Factsheets: 3 PFS’s met een vergelijkbare opzet;
 4. De MI AGF Prestaties, een discussie notitie is aangeleverd naar de opdrachtgevers;
 5. De MI AGF Themaproducten, 2 thema’s zijn uitgewerkt;
 6. Een communicatie strategie conform de wensen van de opdrachtgever.

2014:

 1. Het MI AGF Dashboard; door continuering van de data en invoeren van nieuwe data
 2. Het MI AGF Prognosemodel: een verdere uitwerking van het expert prognose model naar een interactieve tool;
 3. De MI AGF Product Factsheets:1 PFS’s met een vergelijkbare opzet;
 4. De MI AGF Prestaties, een rapport is aangeleverd naar de opdrachtgevers;
 5. De MI AGF Themaproducten, 2 thema’s zijn uitgewerkt

2015:

 1. MI AGF Dashboard: Het updaten van data en het corrigeren van lay-out fouten heeft plaatsgevonden. Een pilot met (GIS) kaarten heeft plaatsgevonden. Data uit MI Champignons zijn toegevoegd in een aparte sectie.
 2. MI Actuele vragen : In 2015 zijn veelvuldig complexe vragen beantwoord op terrein van oa. Rusland boycot.
 3. MI AGF Prestatie: Om ketenprestaties te meten is een model ontwikkeld en zijn indicatoren benoemd en getest op sectorniveau. De indicatoren worden nu gebruikt om data uit de keten te ordenen en prestaties weer te geven.
 4. MI AGF Prognose: het wetenschappelijke model voor prognosticeren van marktkansen is omgezet naar een web-tool (TRia tool= Trend impact analyse tool.  In 2015 is gestart om de MI AGF Prognose tool ook voor productieprognose geschikt te maken. De conclusie van deze pilottest is positief.
 5. MI AGF Prijsmonitoring: In 2015 is een pilot prijsmonitoring opgezet. Deze pilot is als positief geëvalueerd. Doel van de prijsmonitoring is om verkoopdata en prijsdata van afgelopen week te verzamelen en te ontsluiten.
 6. MI AGF Thema’s: In 2015 zijn drie verdiepingsproducten opgeleverd waar bepaalde actuele trends nader zijn uitgewerkt om het strategisch inzicht in marktontwikkelingen van de sector te vergroten.

2016:

 1. MI AGF Dashboard: Het dashboard is verrijkt met (GIS) kaarten. Data uit MI Champignons zijn toegevoegd in een aparte sectie.
 2. MI Actuele vragen : In 2016 zijn opnieuw regelmatig  vragen beantwoord op terrein van onder meer import en export
 3. MI AGF Prestatie: Om ketenprestaties te meten is een model ontwikkeld en zijn indicatoren benoemd en getest op sectorniveau. Rapport is gepubliceerd.
 4. MI AGF Prognose: De TRia tool (Trend impact analyse tool) is verder ontwikkeld en nagenoeg afgerond en getest met paprika en blauwe bes.
 5. MI AGF Prijsmonitoring: In 2015 is een pilot prijsmonitoring opgezet. Deze pilot is door als positief geëvalueerd. Doel van de prijsmonitoring is om verkoopdata en prijsdata van afgelopen week te verzamelen en te ontsluiten. In 2016 is hiermee verder gegaan en is de monitoring verfijnd.
 6. MI AGF Thema’s: Consument en consumptie van fruit in Europa, een vergelijkend onderzoek in 8 Europese landen naar de toe- en afname waarbij de data van 2010 wordt gebenchmarkt met 2015; er zijn 2 publicaties. Er is daarnaast een prototype van de Food Profiler App ontwikkeld waarmee consumptie data real time verzameld kunnen worden.

MI Sierteelt

  2013 – 2016 De oorspronkelijke doelen uit het eerste projectplan zijn na het eerste jaar aangescherpt naar: 1) data en mi infrastructuur (= dashboard website), en 2) marktbarometer (= schattingen van consumptie in landen), 3) opkomende landen (= productie potentieel schatting), 4) effectiviteit promotiecampagnes, 5) communicatiestrategie.

  Ad 1) de website Barometer Market Intelligence Sierteelt is opgeleverd. Ad 2) schattingen van de consumptie snijbloemen en potplanten zijn gemaakt voor 20 landen waarvan enige historische gegevens over consumptie beschikbaar zijn. aanvullend zijn voorspellingen gemaakt voor een aantal landen waarvoor geen historische cijfers over consumptie beschikbaar zijn, op basis van andere kenmerken van die landen. Ad 3) er is een model gemaakt waarmee expertkennis over de aantrekkelijkheid van gebieden voor sierteeltproductie kan worden geanalyseerd. Data van bijvoorbeeld Wereldbank en klimaat data worden daarbij gebruikt om de experts te ondersteunen. Op basis van dit model is een data en expertkennis gedreven GIS model ontwikkeld (Global Detector Sierteelt) waarmee het productiepotentieel tot op 10x10 km wereldwijd in kaart gebracht is. Ad 4) die onderdeel is in het eerste jaar uitgevoerd en heeft geleid tot een notitie over de meting van de effectiviteit van promotiecampagnes.

  Wetenschappelijke artikelen

  Aramyan, Lusine, Marie Luise Rau and Karin Zimmermann (2016) Evaluation of the business performance: a theoretical framework applied to the Dutch fruit and vegetable chains. LEI, part of Wageningen UR, Paper presented at ISESS-2016 International Symposium on Economics and Social Science, Kyoto, Japan

  Hennen, W., A. Daane and K. van Duijvendijk (2016) Global-Detector; GIS- and Knowledge-based tool for a global detection of the potential for production, supply and demand. In  L. Ragia, J. G. Rocha and R. Laurini (Eds.), Proceedings of the 3rd International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management; Porto, Portugal, 27-28 April 2017.

  Taufik, D.; Sijtsema, S.; Verain, M.; Raaijmakers, I.; Reinders, M. Fruit consumption linked to consumers’ motives of health and convenience -  Are motives changing over time (2008-2015)? Submitted to EuroChoices.

  Verain, M.; Taufik, D.; Sijtsema, S.; Raaijmakers, I.; Reinders, M. Now or later? Motive-based consumer segments and fruits and vegetable consumption. In preparation.

  Rapporten

  Aramyan, Lusine, Marie Luise Rau and Karin Zimmermann (2013) Measuring the performance of the agri-food chain. Internal document.

  Aramyan, Lusine, Marie Luise Rau and Karin Zimmermann (2015) Analysing Performance of Dutch Fresh Fruits and Vegetable Sector.

  Internationaal Productie Potentie Model: modelbeschrijving sierteelt. Benninga, Jan; Hennen, Wil; Dijkxhoorn, Youri; Galen, Michiel van (2017) Wageningen: Wageningen Economic Research, (Wageningen Economic Research nota 2017-023) - 45 p.

  Borgdorff, A.M.; Reinders, M.J.; Sijtsema, S.J.S. (2014). Op campagne met groente en fruit. Brochure. Uitgave GroentenFruit Huis en LEI Wageningen UR : 16 p.

  Haaster-de Winter, M.A. van; Reinders, M.J. (2015). Groenten Nederland 2015. Wij eten minder groenten dan wij denken. Brochure. Uitgave GroentenFruit Huis en LEI Wageningen UR : 23 p.

  Logatcheva, Katja, Pepijn Smit en Harold van der Meulen (2014) Productie en handel van Nederlandse champignons in context LEI Wageningen UR,  publicatie 14-111

  Logatcheva, K.; Smit, P.X.; Meulen, H.A.B. van der (2016) Local for Local: Verkenning lokale productie en afzet in Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk LEI Wageningen UR publicatie 2016-058 (Nederlands en Engels).

  Reinders, M.J.; Sijtsema, S.J.S.; Borgdorff, A.M. (2014). Groente en fruit. Mag het iets meer zijn? Brochure. Uitgave GroentenFruit Huis en LEI Wageningen UR : 16 p.

  Reinders, M.J.; Janssens, B. (2015). Voorbewerkte groente en fruit 2015. Waar liggen de kansen? Brochure. Uitgave GroentenFruit Huis en LEI Wageningen UR : 16 p.

  Reinders, M.J. ; Haaster-de Winter, M.A. van (2015). Groenten 2015. De voorkeuren en eetgewoonten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Brochure. Uitgave GroentenFruit Huis en LEI Wageningen UR: 32 p.

  Reinders, M.; Raaijmakers, I.; Sijtsema, S.; Verain, M. (2016). Fruit in Europe 2016. Consumption moments offer opportunities to enhance fruit consumption. Brochure. Uitgave Fresh Produce Centre en Wageningen Economic Research: 24 p.

  Reinders, M.; Raaijmakers, I.; Sijtsema, S.; Verain, M. (2016). Vegetables in Europe 2016. Consumption moments offer opportunities to enhance vegetable consumption. Brochure. Uitgave Fresh Produce Centre en Wageningen Economic Research: 24 p.

  Smit, Pepijn, Katja Logatcheva en Harold van der Meulen (2013) Structuur champignonbedrijven in Nederland. LEI Wageningen UR, publicatie 13-100

  Artikelen in vakbladen

  Groenten & Fruit Magazine (2017). Grote en kleine groente-eters in Europa. Tekst: Wilma van den Oever

  Meer informatie over MarketIntelligence

  https://www3.lei.wur.nl/MarketIntelligenceST/dashboard.html en bijbehorende database en data infrastructuur.

  https://www.groentenfruithuis.nl/home/u-dient-in-te-loggen?ReturnUrl=http://www.groentenfruithuis.nl/dashboard/markt-statistiek/interactieve-tools-marktdata en bijbehorende database en data infrastructuur.