Project

Marktbemonstering zeevisserij

In dit project wordt de aanvoer van zeevis bemonsterd in de Nederlandse visafslagen. Deze bemonstering is een continuering van langlopende tijdseries, in sommige gevallen zijn die series al in 1957 begonnen. De biologische gegevens die per vissoort worden verzameld, omvatten onder meer lengte, gewicht, leeftijd, geslacht en geslachtsrijpheid van de vis. De gegevens worden gebruikt bij het vaststellen van de situatie waarin de visbestanden, waarop wordt gevist, zich bevinden.

Het project Marktbemonstering zeevisserij is een onderdeel van de Europese Data Collectie Verordening (Data Collection Framework, DCF). De gegevens vormen de basis voor de adviezen aan Ministerie LNV voor het beheer van de visserij in de Noordzee en Noordoostelijke Atlantische Oceaan.

Projectdoelstelling

Door middel van bemonstering van de aanvoer van de visserij wordt informatie verzameld die, met soortgelijke informatie verzameld door andere landen, gebruikt wordt bij het analyseren van de toestand van de visbestanden in zee. De resultaten van deze analyses vormen de basis voor de ad­vie­zen aan LNV voor het beheer van de visserij in de Noordzee en Noordoostelijke Atlantische Oceaan. Daarnaast wordt ook bijgedragen aan de bemonstering van de Europese visserijen in de Oostelijke Atlantische Oceaan en de Pacifische wateren.

Werkwijze

In beginsel worden er representatieve monsters genomen op de belangrijkste visafslagen in Nederland. Sommige vissoorten zoals makreel en haring worden niet via de visafslagen verhandeld, maar worden rechtstreeks via de rederijen verkocht. Voor deze soorten zijn afspraken gemaakt met de schepen om zo de benodigde monsters te verkrijgen. Afhankelijk van de gewenste parameters wordt er ook vis gekocht op de afslagen en deze wordt verwerkt op het laboratorium van Wageningen Marine Research in IJmuiden.

Alle verkregen data wordt, na kwaliteitscontrole, opgeslagen in een centrale database en vervolgens verwerkt tot data die gebruikt kan worden in het internationale adviestraject.

Projectresultaat

Primair resultaat is het verzamelen en aanleveren van data over de samenstelling van de aangevoerde vangst die, samen met andere data, de basis vormt voor de adviezen aan LNV en de Europese Commissie voor de uitvoering van het Europees Visserijbeleid.

Secundair voedt de verkregen data andere verzoeken om advies, zoals studies naar impact van de aanlandplicht, het beoordeling van Good Environmental Status en biologische studies naar bepaalde vissoorten.

Producten

  • Database met steekproeven van lengteverdeling, leeftijd en biologische gegevens van de verzamelde monsters alsmede de bijbehorende vangstsamenstelling en visserijgegevens van de reizen waarvan de monsters zijn verzameld;
  • Jaarverslag met een overzicht van de bemonstering in het afgelopen jaar;
  • Lengte-leeftijd sleutels (Age-Length Keys, ALKs) voor de opwerking van de vangstgegevens van de aanvoer in Nederland voor de betrokken vissoorten t.b.v. toestandsbeoordeling ICES werkgroepen;
  • Deelname aan en rapportage over de ICES werkgroep PGDATA;
  • Update van de handleiding marktbemonstering;
  • Update van procedures en protocollen met betrekking op de marktbemonstering.

Publicaties

Alle rapporten van alle internationale expertgroepen, waaraan Nederlandse experts hebben meegewerkt, zijn toegankelijk op de websites van ICES en STECF. Ten behoeve van het verstrekken van informatie aan het Nederlandse publiek staan hieronder alle actuele publicaties met betrekking tot visbestanden en internationale adviezen. Ook de nationale rapporten die voortkomen uit dit programma zijn bijgevoegd. Via vakbladen wordt regelmatig informatie verspreid over de ontwikkelingen in de visserijmogelijkheden en het visserijbeheer.