Project

Marktgericht ondernemen

Om koploper te blijven en investeringen te kunnen blijven doen in duurzaamheid en innovaties zijn andere verdienmodellen nodig. De huidige marktpositie van de sector is vooral gebaseerd op het ‘traditionele’ verdienmodel, namelijk het produceren en verkopen van grote hoeveelheden producten van goede en constante kwaliteit tegen lage kosten met een goede logistieke dienstverlening. Dit model heeft de sector gedurende vele jaren belangrijke diensten bewezen, maar onder de huidige omstandigheden komt het onder druk te staan.

Doelstelling

Bewustwording bereiken van noodzaak (versterken) van ondernemerschap in het algemeen en marktgerichtheid in het bijzonder. Vervolgens ondernemers handvatten bieden om voorgaande te bereiken.

Het uitwerken van  nieuwe waardeproposities uitgaande actuele consumentenbehoeften die uiteindelijk ook leiden tot concrete voorbeelden van verticaal samenwerkende ketens. Dit vanuit de wetenschap dat tuinders vooral van elkaars voorbeelden leren en dat van daaruit navolging ontstaat.

Werkwijze

In drie afzonderlijke deelprojecten wordt met en voor ondernemers gewerkt aan Marktgericht Ondernemerschap. Hierbij staat het verkennen van nieuwe business opportunity’s en het vormgeven in een passend business model veelal centraal. ‘Learned lessons’ komen terug in een case-studie-analyse waarbij de cases uit de drie deelprojecten, de interventies en de ontwikkelingen in de tijd worden beschreven en gepubliceerd

Gewenste resultaten

  • Beginontwerpen van marktgerichte businessmodellen voor deelnemend bedrijfsleven
  • Lezingen / discussies in het land
  • E-magazine / verschillende blogs Rabobank 
  • Publicaties in diverse vakbladen, nieuwsbrieven (NFO, LTO, STAP, LEI)
  • Bedrijfscases beschreven
  • Een met bedrijfsleven uitgewerkt nieuw, alternatief businessmodel (disruptief)  binnen de glasgroentesector.
  • Case studie analyse

Publicaties