Meerjarenvisie Monitor Voortgang Verduurzaming Voedsel

Project

Meerjarenvisie Monitor Voortgang Verduurzaming Voedsel

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt jaarlijks de consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel gemeten: de Monitor Duurzaam Voedsel. Daarin worden producten die een relevant certificeringslogo dragen als duurzaam aangemerkt. Met de beperkte invulling van duurzaam voedsel in de Monitor wordt niet volledig recht gedaan aan alle duurzaamheidinspanningen in de keten.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft samen met de Alliantie Verduurzaming Voedsel een start gemaakt met een inventarisatie voor uitbreiding van de huidige Monitor Monitor Duurzaam Voedsel (consumenten bestedingen aan gekeurmerkte producten) waarin ook de informatie over duurzaamheidsaspecten van aanbod vanuit de voedselvoorzieningsketen is opgenomen.

Keurmerk

Jaarlijks wordt in Nederland de consumentenmarkt voor duurzaam voedsel gemeten en gerapporteerd in de Monitor Duurzaam Voedsel. De gehanteerde definitie van duurzaam omvat een product, voorzien van een keurmerk. Dit keurmerk dient bovenwettelijke normen te hebben op het gebied van milieu-, diervriendelijkheid of rechtvaardigheid. Daarnaast dient het keurmerk onafhankelijk gemeten te worden.

Samenwerking

Sinds 2013 werken boeren en tuinders, fabrikanten, supermarkten, catering en horeca onder de naam Alliantie Verduurzaming Voedsel met elkaar verder om de voedselketen te verduurzamen. De Alliantie Verduurzaming Voedsel en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vinden elkaar in hun gevoel van urgentie voor de verdere verduurzaming van de voedselketen. De Alliantie en het Ministerie hebben daarom een gezamenlijke agenda opgesteld waarin zij voor de periode van 2013-2020 langs vier lijnen werken aan verduurzaming:

  1. het verhogen van het duurzaamheidsniveau voor de voedselketen in brede zin, met extra aandacht voor:
  2. de verduurzaming van de vleesketen,
  3. vermindering van voedselverspilling en optimalisatie reststromen,
  4. verbetering van de transparantie en communicatie over de verduurzaming van het voedsel- en distributieproces.

In de agenda Samen werken voor een duurzame voedselketen in 2020 definieert de Alliantie negen themas waarop zij jaarlijks wil rapporteren aan de maatschappij over de ontwikkelingen in de verduurzaming van de voedselketen. In de transitie van de huidige Monitor Duurzaam Voedsel naar een Monitor Voortgang Verduurzaming Voedsel wordt een tool ontwikkeld waarin zowel de de Alliantie Verduurzaming Voedsel als het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit rapporteert over ontwikkeling van de verduurzaming in de voedselketen. Hiermee wordt inhoud gegeven aan de doelstellingen van de Beleidsbrief Duurzame Voedselproductie (7/2013) en de Agenda Verduurzaming van de Alliantie Verduurzaming Voedsel .

Publicaties