Project

Meerlaagsveiligheid, binnen en buitendijkse gebieden (Wadden)

In het Nationaal Waterplan is het concept van meerlaagsveiligheid geïntroduceerd voor een duurzaam waterveiligheidsbeleid. Binnen het concept meerlaagsveiligheid worden drie lagen onderscheiden: preventie, duurzame ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing.

In dit deelonderzoek richten we ons niet zozeer op het voorkomen van een overstroming (eerste laag) maar op het verder beperken van de gevolgen (economische schade, slachtoffers) als een overstroming zich toch voor doet, het zogenaamde restrisico. De omvang van dit restrisico wordt bepaald door het verloop van een overstroming, het aanwezige kapitaal, de waterrobuustheid van kwetsbare gebouwen en installaties, van vitale infrastructuur, de hoeveelheid inwoners van een gebied, vluchtmogelijkheden en uitvoeringstijd voor herstelprogramma’s. Door maatregelen te treffen in de ruimtelijke inrichting (2e laag) en rampbeheersingsplannen te optimaliseren/moderniseren (3e laag), kan het aantal slachtoffers en de hoeveelheid schade worden beperkt. Door de combinatie met gerichte dijkversterkingen (op enkele dijkvakken daar waar de gevolgen groot zijn) kan het risico worden gereduceerd. Omdat meerlaagsveiligheid ook een ruimtelijke component heeft kunnen ook andere baten worden gegenereerd of kunnen allianties met andere doelen worden aangegaan. De vraag is echter wat realistische allianties zijn en hoe die in de praktijk kunnen worden gebracht.

Voor vitale netwerken, kwetsbare objecten en nieuwbouwlocaties heeft het Deltaprogramma Nieuwbouw&Herstructurering landsdekkend mogelijkheden voor kansrijke strategieën verkend (Definitief Rapport Analyse waterrobuuste inrichting; https://deltaprogramma.pleio.nl/file/download/18743602). Het Deltaprogramma Waddengebied verkent waar/hoe (ontwikkelpaden) deze mogelijkheden in de strategieën voor het Waddengebied toegepast kunnen worden. Zo nodig laat DPW zelf nog verdiepende verkenningen voor het Waddengebied uitvoeren.

Kennisproducten die nog worden opgeleverd (eind 2012):

  • Berekening toekomstige V-opgave, incl doorvertaling van klimaatscenario’s (DP18);
  • MLV onderzoek proeftuin Eemsdelta (HKV, Lijn in Water). Zie deelproduct 3; 2e sessie is verplaatst naar 10 januari 2013; oplevering rapport in februari 2013.
  • Quickscan 2e en 3e laag MLV in het Waddengebied (HKV, Lijn in Water). In februari 2013 wordt hiervoor nog een bijeenkomst georganiseerd.
  • Kwantitatieve beoordeling strategieën (innovatieve dijken, kwelders, zandsuppleties) (DP 20); deze activiteit is niet doorgegaan omdat de strategieën nog onvoldoende ontwikkeld waren en de toe te passen landelijke effectmodules pas vanaf januari 2013 zijn te gebruiken.
  • Klimaatbestendigheid buitendijkse gebieden, incl overstromingskansen (DP 21).
  • ervaringen (o.a. Den helder) die al zijn opgedaan in het programma Rijke Wadden. Kees van Es is beschikbaar om deze informatie te geven.
  • Uit de DP-werkgroepen Delta-instrumentarium en Vergelijkingssystematiek komen methodieken en modellen zoals de vergelijkingssystematiek

Deliverables

3.0 Aangescherpt plan van aanpak, voortgangsrapportages, eindrapportage

3.A Rapport HKV met kwantificering van effecten van maatregelen in de Eemsdelta

3.B Workshopverslag Visie op 2elaagsveiligheid vastelandskust Waddengebied binnendijks (maart/april 2013) Rapport Visie op 2elaagsveiligheid en kwantitatieve analyse van een aantal 2elaags opties voor het Waddengebied – gecombineerd rapport met 3C (dec 2013)

3.C Workshopverslag Organisatie 3e laags veiligheid binnendijks met veiligheidsregio’s Rapport Visie op 3elaagsveiligheid en kwantitatieve analyse van een aantal 3elaags opties voor het Waddengebied – gecombineerd rapport met 3B (dec 2013)

3.D Rapportage Analyse en discussie 2e en 3e laags veiligheid West-Terschelling buitendijks

3.E Workshopverslag Uitwerken van opties 2e en 3e laags veiligheid buitendijkse havens

3.F Verslagen van 8 stakeholderbijeenkomsten (3 vastelandskust provincies en 5 eilanden)

Publicaties