Project

Meervoudig gebruik stedelijk groen

Meervoudig gebruik van stedelijke groengebieden kan bijdragen aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Daarbij kunnen gebruiksfuncties elkaar positief (goed samengaan, versterken) of negatief (conflicteren, uitsluiten) beïnvloeden. Er wordt een werkwijze ontwikkeld om de informatie te genereren die nodig is om kansrijke functiecombinaties te kunnen selecteren en potentiele conflicten te identificeren.

De inrichting en het gebruik van de ruimte in steden kunnen bijdragen aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke opgaven als energietransitie, circulaire economie, gezonde stad, klimaatadaptatie en water-robuuste verstedelijking. Omdat ruimte in de stad schaars is en meerdere gebruiksfuncties hierom concurreren, kan meervoudig ruimtegebruik bijdragen aan een optimale benutting van de ruimte. Daarbij is van belang dat veranderingen in ruimtegebruik producten (goederen en diensten) genereren die bijdragen aan een maatschappelijke opgave en waarvan de gevraagde hoeveelheid niet door het (oude) ruimtegebruik kon worden geleverd. Dit onderzoek focust op kansrijke combinaties voor het gebruik van stedelijke groengebieden.

 Op basis van literatuur en beleidsstukken worden maatschappelijke opgaven ge├»dentificeerd waaraan (meervoudig) gebruik van groen een bijdrage kan leveren. Ook worden gebruiksfuncties van stedelijk groen ge├»dentificeerd die goed kunnen samengaan en elkaar mogelijk kunnen versterken, en functies die conflicteren of elkaar uitsluiten. Bij beide inclusief de situaties waarin en de voorwaarden waaronder dit het geval is. Vervolgens worden enkele kansrijk geachte gebruikscombinaties geselecteerd en getoetst aan de hand van een aantal waargenomen stedelijke groengebieden. Per groengebied wordt de (on)geschiktheid geanalyseerd voor de geselecteerde combinaties en de afzonderlijke gebruiksfuncties. Ook wordt nagegaan welke aanpassingen eventueel nodig zijn en wat de verwachte bijdragen zijn van het gebruik aan de maatschappelijke opgaven.

 De hierbij opgedane ervaringen en de verkregen resultaten worden gebruikt om een werkwijze te formuleren voor het genereren van informatie over kansrijke combinaties van meervoudig gebruik van stedelijk groen. Dit betreft zowel het vaststellen van de hiervoor vereiste informatie als het verzamelen, interpreteren en bewerken van data over stedelijke groengebieden en maatschappelijke opgaven.

Publicaties