Project

Meetbaar maken natuurinclusief en natuurcombinaties

Het besef dat de natuur de motor en het fundament is van de economie, groeit bij politiek, bedrijven en burgers. Natuur en economie kunnen elkaar versterken, aldus de Rijksnatuurvisie 2014, Natuurlijk Verder (EZ, 2014). De ambitie is een economie te realiseren waarin een veelzijdige natuur duurzaam is verweven. Dit betekent dat economische en andere activiteiten (zoals recreatie, consumptie en zorg) waar mogelijk zo veel mogelijk natuur-inclusief worden, dus zoveel mogelijk met natuur worden vervlecht. Dat wil zeggen dat natuur in denken, beslissen en doen wordt meegenomen, zowel bij bedrijven, als burgers, overheden en NGOs.Een natuur-inclusieve economie gaat daarom om het duurzaam gebruik van de natuur en natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast heeft de overheid de wens om de natuur slimmer te financieren, waarbij ook burgers, bedrijven of maatschappelijke organisaties kunnen participeren. Dit kan gerealiseerd worden door natuur samen te laten gaan met andere gebruiksfuncties met wederzijds (ook financieel) gewin. Deze natuur-inclusieve economie is daarmee een belangrijk aspect van het huidige natuurbeleid, de uitvoering ervan en het natuurbeheer.

De Rijksnatuurvisie 2014, Natuurlijk Verder (EZ, 2014) formuleert dat de natuur de motor en het fundament is van de economie, waarbij natuur en economie elkaar kunnen versterken. Dit betekent enerzijds dat economische en andere activiteiten (zoals recreatie, consumptie en zorg) waar mogelijk zo veel mogelijk natuur-inclusief moet worden. Anderzijds heeft de overheid de wens om de natuur slimmer te  financieren, waarbij ook burgers, bedrijven of maatschappelijke organisaties kunnen participeren. Het meetbaar maken van de gevolgen van een natuur-inclusieve economie is een belangrijk aspect. Hiermee kan het geformuleerde beleid in de Uitvoeringsagenda van de Rijksnatuurvisie geëvalueerd en gemonitord worden. Het project inventariseert middels een serie workshops met beleidsmakers, wetenschappers, ondernemers en maatschappelijke organisaties de visies op een natuur-inclusieve economie en wat en hoe gemeten kan worden. Afhankelijk van deze inventarisatie zal een instrument ontwikkeld worden om natuur-inclusieve economie meetbaar te maken en zal dit worden toegepast op een casus.

 

Publicaties