Project

Mengingstechnieken mestopslag

Het mest- en milieubeleid is gericht op een milieuverantwoorde concurrerende veehouderij waarbij de milieubelasting van bodem, water en lucht teruggedrongen wordt. In dat kader wordt beleid gevoerd om de hoeveelheid stikstof en fosfaat uit dierlijke mest zodanig te reguleren dat grond- en oppervlaktewaterkwaliteit aan de eisen voldoen en doormiddel van mestverwerking overtollige mest buiten Nederland wordt afgezet. Daarnaast wordt ook beperking van ammoniakemissie nagestreefd door maatregelen voor stallen, voermanagement en aanwending van dierlijke mest. Het realiseren van deze beleidsdoelen vraagt grote inspanningen ook op kennisgebied.

Mestopslag is een bron van vervluchtiging, met name van ammoniak. Door menging lijkt de zuurgraad te veranderen en vermindert de vervluchtiging. Het mengen van mest in de mestopslag is een eenvoudige en goedkope maatregel. Voor de bepaling en kwantificering van het perspectief op de ammoniakemissie is onderzoek noodzakelijk.
Middels experimenteel onderzoek zal een mengsysteem getest en geoptimaliseerd worden.

Publicaties