Project

Mestverdelingsmodule Initiator

Voor onderbouwing en evaluaties van het Nederlandsemest- en ammoniakbeleid worden modellen gebruikt. Deze modellen moeten wordenonderhouden, zodat ze snel ingezet kunnen worden als er vragen zijn van het ministerie van LNV.

Mest- en ammoniakmodellen worden voor verschillende doeleinden en voor verschillende opdrachtgevers toegepast in Nederland. Zo wordt gebruik gemaakt van het Landelijk WaterKwaliteitsModel (LWKM; de opvolger van het STONE-model) voor de nutriĆ«ntenbelasting van het oppervlaktewater in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet en de Kaderrichtlijn Water. Voor de schatting van de ammoniakemissie op nationaal niveau wordt NEMA gebruikt en voor de emissie en depositie van ammoniak op regionaal en lokaal niveau wordt het model Aerius gebruikt. Het model LWKM maakt daarbij gebruik van ruimtelijk expliciete gegevens met betrekking tot de toediening van stikstof en fosfor via dierlijke mest en kunstmest en het model Aerius van de ruimtelijk expliciete ammoniakgegevens ten gevolge van de mesttoediening. De ruimtelijk expliciete verdeling van mesttoediening en ammoniakemissie werd tot nu toe aangeleverd door het model MAMBO.

Begin 2017 is besloten om het model INITIATOR verder te laten ontwikkelen als een volwaardig vervanger van MAMBO, hetgeen in het kader van dit project is uitvoerd.

Hiertoe is INITIATOR dusdanig aangepast zodat het de vereiste input voor de modellen LWKM en Aerius in de gewenste resolutie kan worden aanleveren. Dit voorstel geeft een beschrijving van de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden om dit te bereiken. Dit project is uitvoerd in vier fasen: (i) opstellen data model en procedure ten behoeve van de aansluiting met LWKM en Aerius, (ii) aanpassingen en actualisatie van databestanden en het INITIATOR interface, (iii) toepassing van de mestverdelingsmodule en vergelijking met MAMBO en (iv) overdracht resultaten en kwaliteitsborging.

Publicaties