Project

Mestvergisting als onderdeel van duurzame kringlopen

In het regeerakkoord is afgesproken dat de bijdrage van de landbouw aan de klimaatdoelstellingen in 2030 moet zijn: een reductie van 1 Mton CO2-eq voor methaan gerelateerd aan de veehouderij, en 1,5 Mton CO2-eq voor slimmer landgebruik, o.a. tegengaan emissies uit veenweide en koolstofvastlegging in landbouwbodems.

Centraal staat de vraag hoe mono-mestvergisting kan bijdragen aan de kringlooplandbouw, aan de beperking van de klimaateffecten en aan opwekking van duurzame energie. In deze studie wordt kennis gegenereerd of uit milieu-oogpunt de gemakkelijk afbreekbare koolstof uit mest beter kan worden omgezet in methaan (vergisten) danwel noodzakelijk is voor de opbouw van organische stof in de bodem. Hiertoe wordt de literatuur op een rij gezet en worden modelberekeningen uitgevoerd. Ook zal worden onderzocht of een hoger koolstof gehalte in het digestaat resulteert in meer organische stof in de bodem.

Publicaties