Project

Met nieuwe teeltconcepten naar klimaatneutrale glastuinbouw

Het Nieuwe Telen leidt nog niet tot klimaatneutrale glastuinbouw. Wageningen UR Glastuinbouw werkt voor de voorbeeldgewassen roos en tomaat teeltstrategieën uit die tot verdere energiebesparing moeten leiden.

Doelstelling

Het doel van dit project is om een realistisch concept op te stellen met technische en teelttechnische componenten voor klimaatneutrale glastuinbouw. De energiedoelstelling wordt niet in percentages gegeven, maar is afgeleide van de definitie van klimaatneutraal. Het vaststellen van een operationele definitie van klimaatneutrale glastuinbouw maakt deel uit van het onderzoek. Grofweg is bij aanvang uitgegaan van het halveren van zowel de CO2-emissie als de energie nodig voor belichting.

Voor belichte en onbelichte teelten geldt:

  • Optimaliseren van ontwikkelingen die binnen Het Nieuwe Telen reeds zijn ingezet, zal nog voor enkele procenten energiebesparing kunnen zorgen (vergeleken met de momenteel meest zuinige kas: de VenlowEnergy kas)
  • Verhogen van het perspectief op toepassing van duurzame energie

Werkwijze

  • Definitiestudie en opstellen analysekader: scherpe ambitie, in overleg met de coördinatoren van Kas als Energiebron. Voorbeeldgewassen zijn roos en tomaat
  • Verzamelen van ideeën. Bij onderzoekers, coördinatoren en andere professionals leven ideeën over welke methoden en technieken bijdragen aan de stap richting klimaatneutrale glastuinbouw. 
  • Ideeën met de stuurgroep bespreken. Dit levert de contouren voor de verder uit te werken concepten op, voor zowel roos als tomaat
  • Beschrijven hoe de teeltstrategie binnen de beide concepten eruit zal zien
  • Doorrekenen van de concepten om te beoordelen of ze voldoen aan de definitie van klimaatneutraal
  • Resultaten bespreken met stuurgroep en klankbordgroep
  • Rapportage en kennisoverdracht

Beoogde resultaten

Het project geeft richting aan verdere energiebesparing bij de teelt van gewassen onder glas. Voor roos en tomaat zijn twee uit te testen concepten ontwikkeld.

Een rapport is verschenen, en verder artikelen voor vakbladen en internet (energiek2020.nu).