Project

Meten en analyseren van een uniforme en integrale dataset

Tot nu toe worden metingen in veldproeven en systeemexperimenten veelal fragmentarisch uitgevoerd. Per project of experiment wordt gekeken welke metingen uitgevoerd kunnen worden in afhankelijkheid van het beschikbare budget en interesses van de betrokkenen.

Doelstellingen project

Het organiseren, verzamelen en analyseren van een uniforme en integrale meet-set over de verschillende experimenten.

De analyse van deze data levert meer fundamentele kennis op over de samenhang tussen management, indicatoren en bodemdiensten.

Plan van aanpak en tijdspad

 • Aansluiten bij resultaten project indicatoren (31-1-2012 opgeleverd)
 • In overleg met betrokkenen vanuit systeemexperimenten en vertegenwoordigers per discipline inventariseren wat de belangrijkste te meten bodemdiensten zijn in de verschillende veld- en systeemexperimenten, en welke meetmethoden ingezet kunnen worden.
 • Ook in kaart brengen wat al gemeten wordt via andere projecten/financieringsbronnen.
 • Informatie van alle relevante metingen in een matrix zetten.
 • Keuze maken tav uit te voeren metingen ahv te verwachten verschillen tussen maatregelen op 1 of enkele locaties. Hierbij bv 2 aansluitende jaren op zelfde locatie meten ivm herhaalbaarheid van de effecten en metingen.
  Metingen uitvoeren t.a.v. :
 1. Gewas, opbrengst
 2. Organische stof (kwalitatief/kwantitatief), mineralen
 3. Weerbaarheid en/of aanwezigheid van schadelijke organismen,
 4. Agro-biodiversiteit; dwz nuttige organismen tav weerbaarheid, structuur, ed
 5. Structuur, waterinfiltatie
 6. Broeikasgassen

Resultaten

 • Kennis van effect van maatregelen op bodemdiensten
 • Inzicht in geschiktheid van metingen om informatie over bodemdiensten te geven
 • Gezamenlijke bericht/vakbladartikel
 • Gezamenlijke wetenschappelijke publicatie
 • Lezingen op bodemdagen

Publicaties