Project

Methode ontwikkeling en surveys plantentoxinen t.b.v. WOT

In toenemende mate lijken planttoxines een risico te vormen voor de volksgezondheid. Dit komt enerzijds door het gebruik van supplementen maar ook doordat zij als contaminant voorkomen in dagelijks geconsumeerde producten als granen en thee. De algemene doelstelling van het project is om analytische methodes te ontwikkelen en daarmee gegevens te verkrijgen over het voorkomen en de betekenis van planttoxinen in levensmiddelen.

Doelstelling


De huidige EU-regelgeving op het terrein van planttoxinen is minimaal maar in Nederland is er wetgeving op dit gebied volgens de Warenwet (Kruidenbesluit). Wel wordt verwacht dat er in de nabije toekomst geharmoniseerde regulering vastgesteld zal worden voor een aantal planttoxinen. EFSA heeft opinies uitgebracht over pyrrolizidine-alkaloïden en de tropaanalkaloïden waaruit blijkt dat risico’s voor consumenten niet kunnen worden uitgesloten. Het onderzoek heeft nationale én (sterke) internationale componenten, waardoor de resultaten een breed afzetgebied kennen. Het onderzoek is ook van belang voor het onderhouden van expertise op het gebied van planttoxines, dat sinds 2017 ook is opgenomen in de activiteiten van het EURL/NRL-netwerk mycotoxines.

Werkwijze planttoxinen

1.  Er worden methodes ontwikkeld voor de bepaling van diverse klassen van planttoxines. De voorkeur gaat uit naar multimethodes waarmee verschillende stofgroepen op voldoende gevoelig niveau bepaald kunnen worden.

2.  Met de ontwikkelde methodes worden surveys uitgevoerd om een beeld te krijgen van de mogelijke blootstelling van consumenten. Indien mogelijk wordt die ruwe schatting vergeleken met een door EFSA of andere instantie afgeleide blootstellingsnorm.

3.  Voor de NVWA worden analyses uitgevoerd op aanwezige planttoxines in voedingssupplementen (kruidenpreparaten/pillen), waarbij met dezelfde methode ook gekeken wordt naar aanwezigheid van een aantal farmaceutische stoffen. Een deel van de preparaten wordt ook onderzocht op farmacologische activiteit door gebruik te maken van bioassays.

Resultaten

De resultaten bestaan uit methodes en uit analyses in levensmiddelen en supplementen. Het onderzoek van belang om inzicht te krijgen in de mate waarin planttoxinen een risico vormen voor de consument. Dit geldt voor verontreinigingen van levensmiddelen met onkruiden maar ook voor relatief nieuwe voedingsmiddelen als lupine en voor voedingssupplementen gebaseerd op kruiden. Resultaten worden gerapporteerd aan NVWA en opgenomen in de KAP database, van waaruit ze ook worden doorgestuurd naar EFSA. Daarnaast worden ze gepresenteerd tijdens congressen en gepubliceerd in internationale vaktijdschriften.

Noot: De inhoud van dit project wordt vanaf 2021 opgenomen in project WOT-02-001-061.

Publicaties