Project

Methode-ontwikkeling ex-post beleidsevaluatie

Voor evaluatie van het veranderende natuurbeleid wil PBL zich bezinnen op de in te zetten onderzoekontwerpen en -methoden. De verbrede ambities van het natuurbeleid en governancecontext waarbinnen natuurbeleid vorm krijgt stelt het PBL voor nieuwe uitdagingen. Het bestaande methodische repertoire is te beperkt om vragen over onder meer de effectiviteit van beleidsinspanningen en het verloop van uitvoeringsprocessen te beantwoorden.

Dit project wil bijdragen aan bewustwording onder betrokken onderzoekes over de eigen voorkeursmethoden, de samenhang met onderliggende opvattingen over beleid, en de passendheid bij de governancecontext. Op basis hiervan wil het project werken aan verbreding van het handelingsrepertoire en de ontwikkeling van een afwegingskader voor de inzet van beleidsevaluatieve onderzoeksontwerpen en -methoden. Hiervoor worden onder meer leersessies georganiseerd met betrokken onderzoekers.

Publicaties