Project

Methode-ontwikkeling, expertise-onderhoud en surveys mycotoxinen t.b.v. WOT

Mycotoxines vormen een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid. Het voorkomen wordt in belangrijke mate bepaald door de herkomst, vormen van opslag en klimaatfactoren. De huidige EU-regelgeving op het terrein van mycotoxinen in voeding bestrijkt ongeveer 40 mycotoxinen-voedingsmiddelcombinaties, en verwacht wordt dat dit aantal in de nabije toekomst verder uitgebreid wordt naar andere mycotoxinen (o.a. T-2/HT-2 toxinen, ergotalkaloïden en Alternariatoxinen) en andere matrices (zoals baby- en kindervoeding).

Het is van belang te beschikken over methodes om de diverse mycotoxines te kunnen bepalen. Daarbij speelt ook mee dat in toenemende mate gemodificeerde vormen worden ontdekt die qua mogelijke effecten vergelijkbaar zijn met de moederstoffen. Voor een aantal toxines is het belangrijk dat methodes gevoelig genoeg zijn om relevante gehaltes te kunnen bepalen.

Doelstelling

Doelstelling van het project is om analytische methodes te ontwikkelen en daarmee gegevens te verkrijgen over het voorkomen en de betekenis van mycotoxinen in levensmiddelen in Nederland. Het onderzoek aan mycotoxinen heeft nationale én sterke internationale componenten, waardoor de resultaten een breed afzetgebied kennen. De specifieke doelstellingen van het onderzoek voor mycotoxinen zijn i) methodeontwikkeling en -validering, onder andere ten behoeve van Europese regelgeving; ii) Onderzoek naar specifieke mycotoxinen in levensmiddelen; iii) Innovatieve methodeontwikkeling en prototype-evaluatie; iv) Analyse van gebonden vormen van mycotoxinen en onderzoek naar hun biobeschikbaarheid; v) Studies naar overdracht van toxinen in diervoeder naar voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong; vi) Internationale samenwerking.

Werkwijze

Er worden methodes ontwikkeld of verbeterd voor de bepaling van mycotoxines en hun gemodificeerde vormen. Er worden surveys uitgevoerd om de gehaltes te bepalen van mycotoxines en hun gemodificeerde vormen. Zo mogelijk wordt een eerste ruwe inschatting gedaan van de blootstelling die wordt vergeleken met gezondheidsnormen. Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten van bereiding op gehaltes van mycotoxines. Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten van vertering en opname.

Projectresultaat

De resultaten bestaan uit methodes en uit analyses in levensmiddelen. Het onderzoek is van belang om inzicht te krijgen in de mate waarin mycotoxines een risico vormen voor de consument. Ook wordt inzicht verkregen in de effecten van bereiding en vertering op mycotoxines en gemodificeerde vormen. Resultaten worden gerapporteerd aan NVWA en opgenomen in de KAP database, van waaruit ze ook worden doorgestuurd naar EFSA. Daarnaast worden ze gepresenteerd tijdens congressen en gepubliceerd in internationale vaktijdschriften.

Publicaties