Project

Methodische grondslag Ecologische voetafdruk

Toekomstige uitdaging is hoe we onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. Want in Nederland gebruiken we ongeveer driemaal zoveel grond als wat volgens eerlijke wereldwijde verdeling mogelijk zou zijn. Wageningen UR Alterra werkt met strategisch-fundamenteel onderzoek aan een handzame manier om deze ecologische voetafdruk te bepalen.

Doelstelling

De ecologische voetafdruk geeft het aantal hectare biologisch productieve grond- en wateroppervlakte-gebruik weer van een (bevolkings)groep voor zijn consumptie en de verwerking van afval. Er is geen standaardtechniek beschikbaar voor het meten van de ecologische voetafdruk.
Het belangrijkste doel is een handreiking te ontwikkelen voor een zo eenvoudig mogelijke, betekenisvolle bepaling van de ecologische voetafdruk voor het identificeren van handelingsperspectieven.
Daarnaast willen we een uitspraak doen over de bruikbaarheid van ‘de ecologische voetafdruk’ als duurzaamheidsindicator voor belanghebbenden en voor onderzoek in de groenblauwe ruimte. De nadruk ligt hierbij op biodiversiteit.
Het is nu de vraag of we grootte en diepte van de voetafdruk kunnen koppelen aan ons onderzoek en zo kunnen bijdragen aan het identificeren van handelingsperspectieven. Diepte is zeker zo belangrijk: dat gaat om de milieudruk die ontstaat door productie en verwerking van goederen, inclusief effecten op biodiversiteit, klimaatverandering en watertekorten.

Plan van aanpak

Het project begint met een startbijeenkomst van het projectteam met betrokkenen van WOT-Natuur & Milieu en het Planbureau voor de Leefomgeving. Hierin wordt het onderzoek afgebakend en concreet gemaakt.
Daarna wordt een projectplan uitgewerkt, een beknopte literatuurstudie uitgevoerd en voorbeeldstudies geïdentificeerd. Het zal daarbij grotendeels gaan om voorbeelden waarin gewerkt is met andere indicatoren dan de ecologische voetafdruk, en waarin verkenningen van handelingsperspectieven aan de orde waren. Hieruit willen we handreikingen destilleren of uitproberen hoe het concept ‘ecologische voetafdruk’ voor zo’n studie betekenis kan hebben.
Vervolgens gaan we gericht zoeken naar andere voorbeelden en bouwstenen voor de handreiking om de ecologische voetafdruk te bepalen.

Beoogde resultaten

Het resultaat is een set praktische en concrete handreikingen voor het bepalen van de ecologische voetafdruk voor bepaalde soorten studies en vragen. Deze voetafdruk moet kunnen dienen als beoordeling van handelingsmogelijkheden of beslissingsondersteunende maatregelen gericht op beter en efficiënter produceren en anders consumeren.