Project

Metropolitan Biorefinery Concepts (MEBICO)

In 2050 woont 70% van de wereldbevolking in steden. Vraagstukken rondom duurzaamheid en kwaliteit van leven worden voor steden daardoor steeds dringender. Het gaat daarbij om voedselvoorziening, biobased producten, logistiek, grondstoffen en reststromen in en uit de stad, en milieu-impact van deze activiteiten.

Een transitie van lineaire naar circulaire ketens is onontkoombaar, waarin nieuwe technische mogelijkheden voor benutting van grondstoffen en reststromen zullen leiden tot nieuwe ketenconcepten in en rondom de stedelijke gebieden. Dit onderzoek is gericht op het in kaart brengen van beschikbare (rest)stromen in het stedelijk gebied, zowel kwalitatief als kwantitatief.

In het meerjarige (2015-2019) project Metropolitane Biorefinery Concepts (MEBICO) wordt onderzoek verricht naar nieuwe ketenconcepten, die onderdeel zijn van circulaire metropolitane systemen. De circulaire stad biedt mogelijkheden voor het bereiken van synergie tussen voedsel en bioraffinageketens. Het identificeren van lokale ketennetwerken in de metropolitane regio is van belang om zo ketens te sluiten en de cascadering en verwerking van biomassa reststromen in of in nabijheid van de regio mogelijk te maken.

Publicaties