Project

Metropolitan Foodclusters met Communitiy of Practice

Metropolitane foodclusters zijn conglomeraties dicht bij de stad, bedoeld om de bevolking van een groeiende metropool te voeden. Bedrijven kunnen zo duurzamer produceren en beter met elkaar samenwerken. Alterra maakt in Nederland gebruik van al bestaande voorzieningen bij de foodclusters.

Doelstelling

Kennis verzamelen en samenwerking genereren voor de innovatie naar regionale clusters in de agrobusiness, gericht op duurzaam gebruik van grondstoffen en restproducten, optimaal benutten van kennis en brede inbedding in publieke domein.

Systeemverbindende integratieslagen zowel via horizontale (tussen sectoren) en verticale integratie (binnen de ketens).

We gebruiken de Community of Practice (CoP) als werkmethode en organisatieprincipe waarbinnen de ontmoeting plaatsvindt tussen domeinen, ketenpartijen, sectoren en disciplines.

Aanpak en tijdspad

In 2011 is de Community of Practice (CoP) Metropolitane Foodclusters (MFC) opgestart met een groep van voorlopers vanuit kennis, overheden, markt en intermediairen, zoals ontwikkelingsmaatschappijen. De Community of Practice is een managementconcept voor collectief leren, gezamenlijke betekenisvorming en het opzetten van een sociaal netwerk, dat bijdraagt aan nieuwe vormen van MFC-ontwikkeling en het vergroten van het vermogen tot leren en kennisontwikkeling en tot realisatie van MFC in de praktijk.

Stimuleren ontwikkeling van CoP door versterken van betrokkenheid, verbeeldingskracht en inbedden van MFC-initatieven. Hiertoe worden werkbijeenkomsten georganiseerd.

Resultaten 2012

Vanuit verschillende initiatieven en ontwerptrajecten is in de afgelopen jaren een informeel netwerk (CoP) gegroeid. Nu is groei en de professionalisering van de generieke concepten, de werkwijzen en het netwerk aan de orde: als kennisnetwerk, maar ook als netwerk van ontwerpers en investeerders, gericht op pps en regionale ontwikkeling. In 2012 zijn toevoegingen vanuit BBE, klimaat, natuur, beleidsontwikkelingen (EU regionaal beleid RIS3, topsectoren, Climate KIC, regionale ontwikkelingen) gekomen.

Er is een grote meeting van het MFC-netwerk geweest op 15 november 2012 in Wageningen. Hiervan is een rapportage verschenen. Ook is een artikel over MFC geschreven.

Publicaties