Project

Metropolitan Transition and Scenarios (WR)

WUR beschikt over een groot aantal databases en tools die metropolitane overheden kunnen helpen bij het maken van plannen voor de nabije en verre toekomst zodat nature based solutions bijdragen aan het oplossen van stedelijke problemen. Het project bundelt, valideert en ontsluit kennis voor metropolitane overheden om te anticiperen op de uitdagingen van de toekomst zoals klimaatverandering, voedselzekerheid en vergroening.

Steden hebben te maken met enorme uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, gezondheid en voedselveiligheid, als gevolg van een wereldwijde groei van de grootstedelijke bevolking, druk op natuurlijke hulpbronnen zoals water, klimaatverandering, maar ook politieke en economische instabiliteit. In deze studie richten we ons daarom op stedelijke scenario-ontwikkeling die kan bijdragen een Transition Support System. De scenario-ontwikkeling maakt ook gebruik van expertkennis van stedelijke stakeholders, doordat hij direct aansluit op actuele stedelijke behoeften op de middellange en lange termijn. Eerst wordt een verkenning uitgevoerd van de uitdagingen waar steden voor staan. Daarvoor wordt ten tweede een gidsmodel voor het stedelijk natuurlijk basissysteem ontwikkeld van een aantal steden als test van het model op bruikbaarheid voor concrete opgaven. Vervolgens wordt de typologie opgeschaald naar Nederlands en internationaal niveau in combinatie met de uitdagingen waar steden voor staan.

In 2017 wordt ten behoeve van scenario-ontwikkeling voor de middellange termijn (10 tot 25 jaar) een methode ontwikkeld om voor steden, met behulp van bestaande kennissystemen en de praktijkkennis van stedelijke overheden, het natuurlijk basissysteem in een gidsmodel neer te leggen. Daarmee kunnen toekomstscenarios worden ontwikkeld voor uiteenlopende stedelijke ambities, problemen en vragen (klimaatadaptatie strategie; voedselproduktie strategie; omgevingsvisie). Voor een viertal aantal steden wordt verkend hoe het natuurlijk basissysteem werkt en zo kan worden weergegeven dat vertaling naar maatschappelijke opgaven mogelijk wordt. Ten behoeve van lange termijn scenario ontwikkeling (50 100 jaar) wordt een methode ontwikkeld om voor en met steden te kunnen onderzoeken hoe lange termijn ontwikkelingen, zoals de op adaptatie gerichte vervanging van rioolsystemen, vergroening en het benutten van regionale climate services kan worden geïntegreerd in en een meerwaarde kan hebben voor het grootstedelijk planningsproces (reconstructie).

Met de scenario-ontwikkelingstools wordt de kennis en expertise van WUR gereed gemaakt om wereldwijd steden te ondersteunen bij het werken aan de uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, gezondheid en voedselveiligheid.

Publicaties