Project

Microbieel gezond water in de glastuinbouw

Het grootste deel van de Nederlandse glastuinbouw teelt los van de ondergrond in een teeltmedium. In deze teeltsystemen kan een hogere productie gehaald worden dan in de vollegrond, omdat de fysische omstandigheden in de wortelzone veel beter te monitoren en te sturen zijn. In deze systemen is de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het milieu gemakkelijker te beperken. In toenemende mate hebben deze systemen te maken met problemen die gerelateerd kunnen worden aan de microbiële waterkwaliteit.

Microbieel gezond water

Binnen het project 'Microbieel gezond water' wordt gezocht naar methoden waarmee de microbiële kwaliteit en gezondheid van het recirculatiewater in de glastuinbouw kan worden bepaald. Deze methoden worden gebruikt om te achterhalen wat de positieve en schadelijke effecten van de microbiële samenstelling van het water zijn op het gewas, en om mogelijkheden te identificeren om de microbiële gezondheid te sturen middels preventieve, mitigerende, of curatieve maatregelen op verschillende plekken in het watersysteem, en deze toe te passen in de praktijk. Randvoorwaarde waarbinnen de oplossingen ontwikkeld worden is de stap die de sector maakt naar een emissieloze teelt uiterlijk in 2027. Kennis van de invloed van micro-organismen op de microbiële waterkwaliteit is een cruciale stap naar robuuste, emissievrije teeltsystemen, waar in plaats van gewasbeschermingsmiddelen een stabiele microbiologische teeltomgeving de ontwikkeling van pathogenen onderdrukt. Kennis en teeltsystemen hierop gebaseerd kunnen breed in de sector worden ingezet en geven de Nederlandse tuinbouwsector een voorsprong richting duurzame teeltsystemen.

Specifieke focus zal liggen op het sturen van de samenstelling van het recirculatiewater voor het verkrijgen van een robuuste microbiële waterkwaliteit in het wortelmilieu en het onder controle houden van biofilmvorming in leidingen, waarmee de ontwikkeling en verspreiding van pathogene micro-organismen in de praktijk wordt tegengegaan.

Publicaties