Project

Microbioom melkvee en methaan- en ammoniakemissie

De melkveehouderij is in Nederland een economisch belangrijke sector en belangrijk voor de voedselvoorziening van een groeiende wereldbevolking. Keerzijde is dat de methaanemissie van het melkveebedrijf in belangrijke mate bijdraagt aan de Nederlandse broeikasgasemissie. Het kabinet heeft in haar klimaatbeleid concreet doelen voor methaan geformuleerd (1 Mton COi-eq reductie boven bestaand beleid in 2030), waarbij de focus ligt op reductie van methaanemissie uit mestopslagen en op kennisontwikkeling over enterische methaanemissie met het doel ook deze te reduceren.

Het lopende onderzoek naar de gecombineerde reductie van methaan (CH4) en ammoniak (NH3), inclusief de relatie tussen emissies en het microbioom kan verdiept worden door verbinding met andere projecten. Eé'n aspect daarvan is het invullen van witte vlekken in het microbioomonderzoek. In dit project gebeurt dat door aanvullende enterische methaanmetingen plus microbioommetingen in het stalseizoen te doen op praktijkbedrijven en door aanvullende microbioommetingen te doen in een experimentele setting van een ander project waarin het effect van zeewieren op de methaanemissie wordt onderzocht.

Publicaties