Project

‘MijnZeug’, digitalisering van informatiestromen in de Zeugenhouderij

De minister heeft een verbod ingesteld op het tatoeëren als extra identificatie-ingreep bij fokvarkens. Voor raszuivere en hybride varkens is bij wijziging van de Regeling identificatie en registratie van dieren de tatoeage toegestaan als I&R merk ter vervanging van het oormerk. Hiermee is het aantal verplichte identificatie-ingrepen voor fokvarkens teruggebracht van drie naar twee ingrepen.

Doelstelling

Ultieme doel is de informatie per dier te digitaliseren. Dit geeft mogelijkheden binnen en buiten het bedrijf, omdat data gemakkelijker uit te wisselen is. Als deze digitalisering gerealiseerd is, kunnen ingrepen komen te vervallen. Ambitie is alles aan elkaar te koppelen, door informatie van dieren op te slaan en de varkenshouder en rest van de keten daarmee te faciliteren.

Dit betekent een proces op gang brengen die vanuit energie van partijen leidt tot de infrastructuur die individuele dieridentificatie mogelijk maakt. Daarbij hebben alle betrokken stakeholders zelf een verantwoordelijkheid.

Het project geeft inzicht in de mogelijke oplossingen voor de vraagstukken die er zijn met betrekking tot het toepassen van RFID in de zeugenhouderij. Er wordt een systematiek ontwikkeld en getoetst om dieren individueel elektronisch te identificeren (waardoor het mogelijk wordt dierinformatiestromen te digitaliseren). Door toepassing van de systematiek wordt het mogelijk het aantal identificatie ingrepen in de zeugenhouderij op korte termijn te reduceren.

Werkwijze

Onderstaand zijn een aantal aandachtspunten genoemd die in de loop van het project vragen om besluitvorming of keuzes, eventueel afhankelijk van de tussenresultaten. De besluitvorming en te maken keuzes zullen tot stand komen in een iteratief proces tussen stuurgroep, onderzoekers en vooral marktpartijen die verantwoordelijkheid nemen om met digitaliseren van informatie per dier aan de slag te gaan. Onderstaande aandachtspunten zullen in de interviewronde met marktpartijen onderwerp van gesprek zijn gericht op welke verantwoordelijkheid de partijen zelf willen nemen en wat ze nodig hebben van andere partijen.

De punten waaraan gewerkt wordt zijn: Oormerk gat, Injectaten, I&R uitlezing in slachthuis, Mogelijkheden indien RFID de andere merken vervangt, Moment van aanbrengen RFID middel, Gebruik RFID in combinatie met RFID gestuurde systemen, Link RFID nummer en UBN, Nummersystematiek elektronische oormerken,Regelgeving (NL/EU), export acceptatie in buitenland en Multidisciplinaire aanpak .

Resultaten

Door de toepassing van elektronisch te lezen nummers is het voor de veehouders veel gemakkelijker geworden om informatie aan een dier te koppelen. Bij werkzaamheden in de zeugenstal hebben medewerkers steeds een RFID reader bij zich en hiermee wordt elke handeling die wordt uitgevoerd gekoppeld aan het betreffende dier of aan de betreffende groep dieren. Het is door deze aanpak voor de veehouder mogelijk geworden om dieren veel meer als individu te managen.

Dit motiveert zeugenhouders om RFID in de zeugenhouderij te introduceren met als gevolg dat het gewenste aantal ingrepen met draagvlak wordt teruggebracht naar maximaal 2.