Project

Milde conservering van levensmiddelen - AF-12148

Hoge kwaliteit, verlengde houdbaarheid en behoud van verse eigenschappen zijn belangrijke behoeften in food processing. Nieuwe milde conserveringsmethoden, zoals hoge druk, pulserende elektrische velden, koud plasma, oververhitte stoom en geavanceerde verhittingstechnologieën kunnen hieraan bijdragen.

Doelstellingen project

De beoogde resultaten van de PPS milde conservering zijn:

  • Ontwikkeling en demonstratie van milde conserveringstechnologieën waarbij kwaliteit, houdbaarheid en veiligheid van levensmiddelen centraal staan gecombineerd met industriële toepasbaarheid;
  • Ontwerp van duurzame productieketens op basis van deze milde conserveringstechnologieën, waarbij specifiek het verminderen van voedselverspilling centraal staat;
  • Toegenomen begrip en inzicht in de werking en veiligheid van milde conserveringstechnologieën.

Aanpak en tijdspad

Om synergie te bereiken tussen de verschillende technologieën, te profiteren van de inzichten die opgebouwd worden voor een specifieke technologie, en interactie tussen de partners te bevorderen, is er voor gekozen het project op te delen in ‘verticale’ werkpakketten waarin een specifieke technologie centraal staat en ‘horizontale’ werkpakketten waarin overkoepelende thema’s aan bod komen. Per verticaal werkpakket zijn clusters gevormd van eindgebruiker(s), technologieleverancier(s) en kennisinstelling(en). Deze partners werken gezamenlijk in een werkpakket voor een specifieke technologie. In de horizontale werkpakketten werken alle PPS partners gezamenlijk aan onderwerpen zoals risicobeoordeling, chemische veiligheid en kennisoverdracht. In het voorstel zijn de plannen voor de gehele looptijd globaal uitgewerkt. Jaarlijks zal een gedetailleerde planning gemaakt worden, de planning voor 2013 is reeds uitgewerkt.

Resultaten (beoogd)

Consumentenacceptatie van de nieuwe technologieën zal middels workshops en gerichte publiciteit de benodigde aandacht krijgen.

Publicaties