Project

Milieu-indicator Gewasbescherming

Het doel van deze PPS is een indicator met bijbehorende berekeningssystematiek te ontwikkelen die effecten van de toegepaste gewasbeschermingsmiddelen beschrijft: integraal (zoveel mogelijk impacts) op milieu en biodiversiteit die aansluit bij de behoeften en wensen van sector, markt en maatschappij, de impact van een teelt op een eenduidige en transparante manier berekent en internationaal (conceptueel) toepasbaar is en draagvlak heeft.

Het maatschappelijk debat over gewasbeschermingsmiddelengebruik wordt op vele fronten gevoerd. Dit leidt ertoe dat telers op diverse manieren druk ervaren om het gebruik van middelen te verduurzamen. Het totaal van deze eisen maakt het voor telers steeds lastiger om gezonde gewassen te telen die aan de kwaliteitseisen van de markt voldoen. Zij halen het maximale milieurendement niet door de verschillen in deze eisen. Innovatie en harmonisatie in de manier waarop de samenleving stuurt op gewasbeschermingsmiddelengebruik is daarom nodig. Uiteindelijk willen alle partijen de milieulast door het gebruik van middelen verminderen. Alle land- en tuinbouwsectoren en de gehele keten zijn daarom op zoek naar een objectieve milieu-indicator voor gewasbeschermingsmiddelen met een draagvlak in sector, markt en maatschappij.

Dit project resulteert in consensus voor een nieuwe methode om de milieu-impacts van gewasbeschermingsmiddelen te bepalen. Deze methode zal impactroutes meenemen die op verantwoorde manier zijn te modelleren, volgens de meest passende bestaande modellen voor deze impactroutes. De resultaten zullen bijdragen aan een beter maatschappelijke debat: een breed draagvlak zal ervoor zorgen dat het debat over verduurzaming over de doelen in plaats van over de middelen gaat.

Verder wordt het debat verbeterd als de methode mogelijke verbeteringen in gewasbeschermingsstrategie kan vertalen naar een veranderde impact. In andere woorden: het maakt het resultaat van verschillende strategie├źn in de gewasbescherming transparant en inzichtelijk. In de praktijk zal toepassing van deze indicator bijdragen aan het inhoudelijke debat in de sector, de markt en de maatschappij over verduurzaming, zorgen voor consistentie in de uitvoering van het beleid, de samenwerking tussen alle actoren bevorderen en richting geven aan vermindering van de milieu-impact van gewasbeschermingsmiddelen.

Publicaties