Project

Milieukansen, prestaties en diversiteit van melkveehouderij

<p>Nederland heeft een unieke positie in de agro-food sector. De sector is verantwoordelijk voor een groot deel van de Nederlandse export en is daarmee een belangrijke economische pijler. Tegelijkertijd neemt de politieke en maatschappelijke acceptatie af, door de afkeer van megastallen of door wantrouwen over de veiligheid van de voedselproductie. Hierbij ligt de focus op het belang van duurzaamheid in het conventionele voedselsysteem. Tegelijkertijd is er een tegenhanger van de grootschalige, industriële voedselproductie, namelijk de  kleinschalige en regionale voedselproductie, zoals stadslandbouw en biologische landbouw, waarbij de focus ligt op gezond voedsel, slow food en een duurzame productiewijze.</p> <p>De belangrijkste oorzaak van de maatschappelijke weerstand met betrekking tot onze voedselproductie is de afnemende betrokkenheid (Wiskerke 2009) en de modernisering van de voedselproductie. Verschillende wetenschappelijke en maatschappelijke publicaties geven aan dat dit niet de enige weg moet zijn in Nederland. Binnen LEI Wageningen UR zijn rond dit thema inzichten ontwikkeld over nieuwe stad en land relaties, korte voedsel ketens, trends in consumptie, wensen en inzichten maatschappij, nieuwe verdienmodellen en financierbaarheid daarvan.</p>

Doelstelling

8 groene onderwijsstellingen hebben het project ingediend. De projectdoelen:

  • Benutten en uitbreiden van netwerk opgebouwd tijdens eerder Kigo-project. Centraal staat verbinding van koplopers met het peloton en een internationaal netwerk, waardoor (internationale) kenniscirculatie en vraagarticulatie plaatsvindt op de thema's: (1) organische stof in de bodem, (2) uitstoot van ammoniak en broeikasgassen, (3) de relaties met economie en milieueffecten.
  • Onderhouden van het netwerk, uitbreiden met nieuwe scholen en het leggen van een duurzame verbinding met dairyman pioniers, NMI, ondernemers en onderzoekers. Tevens wordt dit netwerk gekoppeld aan een aantal aangevraagde praktijknetwerken over organische stof (o.a. i.s.m. NMI).
  • Beschikbare kennis en informatie binnen LMM (LEI Wageningen UR), NMI en K&K (Wageningen Livestock Research) wordt beter ontsloten voor het groen onderwijs.
  • Toekomstig ondernemer/ adviseur heeft meest actuele, relevante en internationale kennis en ervaring opgedaan. Deze ziet meer kansen om een passende strategie te ontwikkelen (passend bij boer en bedrijf) om aan het (toekomstig) mestbeleid te voldoen.

plaatje kringloop.jpg

Resultaten

In 2013 heeft Livestock Research de volgende activiteiten ontplooid voor het Wurks – project behorende bij ‘koploper naar peloton 2013’

  • De handleidingen voor invullen van BEX, BEA en BEP zijn geactualiseerd
  • Er is een handleiding voor invullen en interpreteren van de ‘KringloopWijzer’ gemaakt
  • Er is een handleiding gemaakt hoe de BEX van CRV – Mineraal om te zetten is naar de ‘KringloopWijzer’
  • Er zijn diverse excursies ontvangen op Koeien & Kansen bedrijven
  • Er zijn diverse toelichtingen gehouden voor studenten over Koeien & Kansen, BEX en KringloopWijzer
  • Op De marke zijn diverse groepen studenten ontvangen, die een onderwijsmodule ‘mineralenmanagement’ hebben gevolgd, samen met excursie

Aanpak en tijdspad

Dit project is onderverdeeld in meerdere informatierondes voor docenten en studenten door onderzoekers van Wageningen UR. Tevens vallen daaronder bezoeken aan praktijkbedrijven.

Publicaties