Project

Mineralenconcentraten

De Europese Commissie heeft een brief naar Nederland gestuurd over de mineralenconcentraten. In deze brief staat aangeven dat er meer onderzoek nodig.

Doelstellingen project

Specifiek onderzoek naar kennishiaten op het gebied van mineralenconcentratenen en het monitoring van de bedrijven naar milieukundige en landbouwkundige aspecten.

Aanpak en tijdspad

Op basis van de brief van de Europese Commissie eind 2011 en discussies in de projectgroep, stuurgroep en het overleg met deelnemers aan de pilot heeft het ministerie van EL&I aan WUR gevraagd om een offerte te maken voor onderzoek en begeleiding van de pilot Mineralenconcentraten in 2012 en 2013, waarin de volgende onderwerpen moeten worden opgenomen:

 • Monitoring van de producten uit mestverwerkingsinstallaties.
 • Veldproeven op grasland.
 • Opstellen van een Technisch dossier voor EU-verordening 2003/2003.
 • Engelstalige publicaties.
 • Monitoring nitraatconcentratie in grondwater.
 • Aanvullend onderzoek naar kennishiaten.
 • Synthese en coördinatie.

Resultaten (beoogd)

 • Rapport monitoring installaties
 • Verslag met resultaten potproef
 • (Concept) wetenschappelijke publicaties:
  • Mestverwerking techniek en samenstelling producten (resultaten monitoring)
  • Stikstofwerking op grasland (resultaten veldproeven grasland)
  • Stikstofwerking op bouwland (resultaten veldproeven aardappelen en mais)
  • Nitraatuitspoeling maisland
  • Stikstofefficientie en N-verliezen onder gecontroleerde omstandigheden (resultaten potproeven en incubatieproeven)
  • LCA
  • Nationale verkenning: effecten grootschalige toepassing op N- en P-balansen in Nederland (incl. export) en N-emissies naar het milieu.
 • Synthese rapport grasland
 • Bijdrage aan notities die Nederland gebruikt voor discussie Brussel
 • Synthese in proceedings International Fertiliser Society.